برچسب: حقوق ارتباطات جمعی
"فیلترینگ" اولین قربانی؛
وقتی از مفهوم "آزادی بیان" بهره برداری سیاسی می شود
جمله مفاهیم حوزه آزادی ارتباطات هستند که در جایگاه های... می شوند از آنجایی که در مکاتب حقوقی اصل بر...
اگر از منظر علوم ارتباطات به این مفهوم بنگریم می... جمله دیگر مفاهیم در حوزه آزادی ارتباطات هستند که به... و طبیعی حق اساسی و حق بشری در حقوق ارتباطات... مباحث حقوق بشری از سوی دیگر از جمله نکات مورد...
کد خبر: ۲۳۶۴۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶