امنيت ملي در فضاي سايبر؛ فرصت ها و تهديدها

امنيت ملي در فضاي سايبر؛ فرصت ها و تهديدها
تاریخ انتشار : ۱۸ خرداد ۱۳۸۹

پژوهش زير ضمن معرفي ويژگيهاي فضاي سايبر، وضعيت كشور را بر اساس آمارهاي موجود مورد ارزيابي قرار داده و مسئله امنيت سايبر را با رويكرد به دولت الكترونيك مورد بررسي قرار داده و پيشنهاداتي را ارائه كرده است.

پژوهش زير ضمن معرفي ويژگيهاي فضاي سايبر، وضعيت كشور را بر اساس آمارهاي موجود مورد ارزيابي قرار داده و مسئله امنيت سايبر را با رويكرد به دولت الكترونيك مورد بررسي قرار داده و پيشنهاداتي را ارائه كرده است.
نويسنده: محمدرضا موحدي صفت

منبع: فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژيك سال 8 شماره30
 
لينك مشاهده فايل پژوهش