Gerdab.IR | گرداب

انس حضور؛ شهید آوینی

تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱۳۹۱

زندگی دنیا با مرگ در آمیخته است؛ روشنایی هایش با تاریکی، شادی هایش با رنج، خنده هایش با گریه، پیروزی هایش با شکست، زیبایی هایش با زشتی ، جوانی اش با پیری و...

دانلود