Gerdab.IR | گرداب

پیامبر رحمت

تاریخ انتشار : ۲۸ خرداد ۱۳۹۱

از آن روزی که جانت را اذان جبرئیل آکند/ خروش صور اسرافیل، در گوش اذان گم شد* تو نوحِ نوحی، اما قصه ات شوری دگر دارد/ که در طوفان نامت کشتی پیغمبران، گم شد