Gerdab.IR | گرداب

برای تو ای روز اردیبهشتی

تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۳۹۱

چه اسفندها... آه!/ چه اسفندها دود کردیم!/ برای تو ای روز اردیبهشتی/ که گفتند این روزها می‌رسی/ از همین راه!