Gerdab.IR | گرداب

گرداب/ نگاه چند بعدی

تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱۳۹۱

مولانا همه کسانی را که در مقام راهنمایی و هدایت انسان‌ها قرار دارند را آگاه می‌سازد که اعتماد به یک شیوه و به کارگیری آن برای ارشاد و هدایتگری کافی و مطمئن نیست.

گرداب- مادری به کودک خود گفت: «عزیزم، می‌خواهم درسی را به تو بیاموزم. اینکه به هنگام شب در گذر از گورستان و هر جای سهمگین، اگر با شبحی رو به رو شدی دل قوی دار و با شجاعت بر او حمله ور شو، زیرا با این کار موجب می شوی که شبح از تو روی گرداند و فرار را بر قرار ترجیح دهد.»

فرزند زیرک در برابر آموخته های مادر به او پاسخ داد: «اگر همین آموزش هایی که تو به من می دهی مادر شبح به او آموخته باشد و او به من حمله ورشود آن وقت تکلیف چیست؟»این حکایت از دفتر ششم مثنوی مولانا انتخاب شده، به نظر شما منظور مولانا از این حکایت چیست؟

مولانا در یک حکایت شیرین، ضمن نکوهش یک سو نگری به نوعی مادران و معلمان و مسئولان و انواع رسانه ها را خطاب قرار می دهد. همه کسانی را که در مقام راهنمایی و هدایت انسانها قرار دارند را آگاه می سازد که اعتماد به یک شیوه و به کارگیری آن برای ارشاد و هدایتگری کافی و مطمئن نیست.

یکی دیگر از ارشادات مولانا می تواند آمادگی کامل و همه جانبه افراد در برابر حربف و دشمن باشد. در دنیای رنگ به رنگ امروزی، نوجوانان و جوانان زمان ما با مسائل زیادی رو به رو می شوند که اگر فهم صحیحِ از مسائل و آمادگی رو به رویی با آنها را نداشته باشند، ضربه های جبران ناپذیری خواهند خورد.»

گاهی دشمن با روش هایی وارد عمل می شود که نوجوان و جوان ما قبلا درباره آنها چیزی ندیده و نشنیده و ممکن است نادانسته آنها را دنبال کند و ضربه های ناشی از آنها را متحمل شود.

شاید در زمان مولانا حریف آن چنان قدرتمند نبوده باشد، اما در دنیای امروز، انواع رسانه ها، تبلیغات، تأثیرات و الگوها هر روز و هر ساعت در برابر کودکان نوجوانان و جوانان ما جلوه نمایی می کنند و اگر فرزندان ما آماده نباشند، ممکن است به دست خود یا به دست دشمن تیشه به ریشه های خود بزنند.