Gerdab.IR | گرداب

آهِ این طایفه...

تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۳۹۱

باز از بام جهان بانگ اذان لبریز است/ مثنوی بار دگر از هیجان لبریز است* بحر آرام دگر باره خروشان شده است/ عمق بحرین پر از لولو و مرجان شده است

دانلود