Gerdab.IR | گرداب

جنگ نرم، توهم یا واقعیت

تاریخ انتشار : ۰۸ تير ۱۳۸۹

جنگ نرم؛ «ستيز با ذهن و انديشه انسان ها براي تسليم داوطلبانه آن ها»تعریف می شود، که بسيار ويرانگرتر از جنگ سخت است.

گرداب- زماني كه رهبر انقلاب از تهاجم و شبيخون فرهنگي سخن گفتند، عده اي از آن به عنوان يك پديده ذهني ياد كردند و واقعيت آن را نپذيرفتند؛ اما ديري نپاييد كه نه تنها اغلب صاحب نظران ايران به واقعيت تهاجم عليه بنياد هاي فكري، فرهنگي و ارزشي جامعه ايراني - اسلامي اذعان كردند، بلكه در بسياري از كشورهاي ديگر هم اين پديده مورد توجه قرار گرفت. حتي نخبگان برخي كشورهاي اروپايي نيز كه مرزهاي واقعي با ارزش هاي آمريكايي داشتند نيز از مصون نگهداشتن فرهنگ اروپايي در برابر فرهنگ آمريكايي سخن به ميان آوردند و تلاش كردند تا اين مرزبندي ها را مستحكم تر سازند.

اكنون نيز كه سخن از جنگ نرم به ميان آمده است، كم و بيش مي توان مقاومت هايي را شاهد بود كه اين پديده را در چهارچوب تعامل و ارتباط فرهنگي، تحليل و ارزيابي مي كنند. اما آيا جنگ نرم توهم است يا واقعيت؟

جنگ نرم چيست؟
براي دستيابي به مفهوم جنگ نرم بهتر آن است كه از مفهوم جنگ سخت به آن دست يابيم؛ به گمان من جنگ سخت «ستيز با جسم و جان انسان ها براي تسليم اجباري آن ها» است اما جنگ نرم: «ستيز با ذهن و انديشه انسان ها براي تسليم داوطلبانه آن ها» مي تواند تعريف شود. و من فكر مي كنم اين دومي، هم واقعيت دارد و هم بسيار ويرانگرتر از اولي است. در جنگ سخت، تخريب ها و خسارت هاي مادي، قابل جبران است.

البته انسان هايي نيز جان خود را از دست مي دهند، اما آن ها كه مي مانند اگر پيروز شوند بر آرمان هاي خود استوارترند، اما حتي اگر به اجبار تسليم دشمن شوند، شكست براي آن ها آغاز يك تلاش مستمر براي پيروزي به شمار مي آيد تا خود را از يوغ تسليم اجباري برهانند. اما در جنگ نرم حكايت متفاوت است؛ وقتي باورها و انديشه اي انسان ها فرو ريخت و باورهاي متفاوت، جايگزين آن شد و تسليم داوطبانه را رقم زد، ديگر نبايد منتظر تلاش براي رهايي از اين تسليم بود. اين فرماندهان جنگ نرم دشمن هستند كه تسليم شدگان خود را به‎سوي اهداف خود هدايت مي كنند.

در اين ميان اما نگاه رهبر انقلاب براي مقابله با جنگ نرم دشمن، متوجه نخبگان، دانشگاهيان و حوزويان است. از منظر ايشان دانشجويان و طلاب، افسران مقابله با جنگ نرم هستند كه بايد با خوش بيني به آينده، و همراه با نگاه اميدوارانه و به دور از افراط و تفريط، هم خويش را در برابر تهاجم نرم دشمن، مصون سازند و با تأثيرگذاري بر جامعه، زمينه واكسينه كردن افراد جامعه كه به نخبگان خود چشم دوخته اند، را فراهم آورند.

رهبر انقلاب همچنين اساتيد حوزه و دانشگاه را فرماندهان مقابله با جنگ نرم با دشمن مي دانند كه بايد با بصيرت، مرز حق و باطل را به افسران اين جبهه بنمايانند، اردوگاه دشمن را دقيقا شناسايي كنند و با سركشي نامحسوس به قرارگاه‎شان، اهداف و طراحي هاي آن ها را كشف كنند و با قدرت تحليل بخشيدن به افسران جبهه، چندي آن ها را به‎كار با نشاط در اين عرصه اميدوار سازند. رهبر حكيم انقلاب، بستر وسيع اين ميدان را نيز آزادانديشي و آماده‎سازي براي تعاطي انديشه و اظهار نظر دانسته و بار ديگر از كرسي هاي آزادانديشي ياد مي كنند كه با تأسف جدي گرفته نشد.

در رويارويي با ارتش جنگ نرم عليه ملت‎مان كه بنا بر ويژگي هاي اين جنگ، فراتر از جبهه فيزيكي، گسترش يافته است، ابزارها نيز متفاوت است و در اين مصاف، مهم ترين ابزار، رسانه است و لذا مسئولان بايد بسترهايي مناسب را براي بهره گيري نخبگان جامعه از رسانه فراهم آورند. رسانه نه تنها مي تواند مخاطبان جامعه را در برابر تهاجم، مصون‎سازي كند، بلكه براي مقابله به مثل نيز مي تواند مورد بهره برداري قرار گيرد.

اكنون ملت هاي غربي، گرفتار بحران انديشه، معنويت و اخلاق هستند و ما مي توانيم در ستيز نرم با انديشه باطل ايدئولوژي ليبرال دموكراسي، گفتمان اخلاق و معنويت برخاسته از انديشه اسلامي را در جامعه جهاني تبين كنيم و مخاطبان تشنه را از انديشه ناب اسلامي سيراب سازيم. در اين صورت، قدرت چانه زني براي تعديل جبهه جنگ نرم افزايش يافته و ما از انفعال، رهايي مي يابيم. حضور فعال در جنگ نرم، قدرت مصون‎سازي را افزايش مي دهد و دشمن را به سوي انفعال مي كشاند و اين جبهه را متعادل خواهد كرد و ترديدي نيست كه در اين جبهه متعادل جهاني، انديشه اسلامي قادر خواهد بود ايدئولوژي ليبرال را با چالش جدي مواجه كند و معادله جنگ را به نفع جبهه حق تغيير دهد. فرماندهان و افسران مقابله با جنگ نرم دشمن، بايد خود را براي حضور جدي در اولين عرصه مهيا سازند و صاحبان رسانه، نيز بايد خاكريزهاي مستحكم آن ها را در مقابله با دشمن بر پا دارند؛ چرا كه جنگ نرم، واقعيت جدي عصر ماست

منبع: پایگاه جامع و تخصصی جنگ نرم