Gerdab.IR | گرداب

جدال ویروس و آنتی ویروس

تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۹۴

شرکت های آنتی ویروس برای جلوگیری از خروج تولید وتوسعه تجارت دربازار رقابت جهانی اقدام های مافیایی کشف ویروس دردنیا وراهکارهای مقابله با آن می کنند تا کاربران راجذب خودکنند.

به گزارش گرداب از باشگاه خبرنگاران جوان؛ پای تکنولوژی که به میان می آید حرف وحدیث ها وشایعاتی نیز را به همراه خواهد داشت.

این روزها یکی از پر شایع ترین موضوع هایی که با آن مواجه هستیم ویروس و آنتی ویروس ها درفضاهای مجازی است.
 
این موضوع به آنجایی رسیده است که عده ای برسر اینکه ویروس خطرناک است یا آنتی ویروس مدام درحال کش مکش های مختلف درشبکه های اجتماعی وفضای مجازی هستند.
 
اما برای اینکه بدانیم حق باکدامیک از آنها است دراین گزارش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
 
درگفت وگوبا مهدی صیاد کارشناس ارشد کامپیوتروفناوری پیگیر این موضوع می شویم.

صیاد با اشاره به اینکه نمی توان گفت که همه آنتی ویروس ها خطرناک ترند وریشه علمی ندارداظهارکرد: نمی توان گفت همه آنتی ویروس ها از ویروس ها خطرناک ترند ومنطقی نیست وریشه علمی ندارد.اما براساس باورعده ای ازمحققان برخی از شرکت های آنتی ویروس خود مافیای ویروس دردنیا هستند.

کارشناس ارشد کامپیوتر وفناوری افزود:دریک برهه ای اززمان آنقدر اطلاعات شرکت های آنتی ویروس بالا می رود وبه دلیل اینکه چرخه نرم افزار آنتی ویروسشان ازدور خارج نشوذد به طور مداوم ویروس هایی را ایجاد می کنند ومدعی می شوند که این ویروس های جدید وراهکارمقابله با آن را خود کشف کرده اند تا بتوانند با این شیوه تجارت خود راتوسعه دهند و ازچرخه خارج نشوند.
 
وی تصریح کرد: هنگامی که درچند سال متوالی آنتی ویروس نیاز به آپدیت نداشته باشد کاربران از اینکه دراین خصوص هزینه کنند پرهیز می کنندوبه دلیل آپدیت های مداوم برخی از شرکت های آنتی ویروس مافیایی دردنیا اقدام به تولید ویروس می کنند.

صیاد درپایان گفت:ممکن است تولید ویروس ها در شرکت های مافیایی خطراتی رادر فضای مجازی ایجاد کند به همین دلیل برخی عقیده دارند آنتی ویروس خطرناکتر است.