Gerdab.IR | گرداب

وبلاگ "حاشیه های مهم‌تر از متن"

شجاعت امام و 28 مرداد

تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۳۸۹

حضرات آقایان توجه داشته باشند که در این شرایط، تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب. من اکنون قلب خود را بر سر نیزه های مأمورین شما حاضر کرده ام، ولی برای زورگویی در مقابل جباری های شما حاضر نخواهم کرد.

پس از 28 مرداد دیگر کسی نه انتقادی از شاه می کرد، نه معترض حکومت می شد.

خفقان تمام مملکت را گرفته بود. اما اعلامیه امام، بسیار شجاعانه بود و ورق را برگرداند.

«شاه‌دوستی یعنی غارتگری؛ یعنی تجاوز به حقوق مسلمین؛ یعنی شستن نشانه های اسلام. شاه‌دوستی یعنی تجاوز به احکام اسلامی...

حضرات آقایان توجه داشته باشند که در این شرایط، تقیه حرام است و اظهار حقایق واجب. من اکنون قلب خود را بر سر نیزه های مأمورین شما حاضر کرده ام، ولی برای زورگویی در مقابل جباری های شما حاضر نخواهم کرد...»

اعلامیه امام نشانه علنی شدن مبارزه بود و زمینه ساز قیام خرداد 1342.