Gerdab.IR | گرداب

کلاهبرداری یا واقعیت؛

واگذاری سکه ربع بهار با قیمت ۱۶۵ هزار تومان!+عکس

تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۳۹۴

این روزها سارقان و کلاهبرداران روش‌های مختلفی را برای کار خود انتخاب می‌کنند اما به تازگی شرکتی مدعی شده است سکه ربع بهار را به قیمت ۱۶۵ هزار تومان واگذار می‌کند این موضوع واقعی است یا کلاهبرداری؟

به گزارش گرداب، آقا ﺳﻼ‌ﻡ ﻋﻠﻴﮑﻢ ﻣﻦ س.امین.ب ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺭﺍﮎ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﻧﺰﺩﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﺍﺯﻧﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻭ ﺩﺍﺭﻳﻢ، ﭼﺎﺩﺭ ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺴﺘﻴﻢ، ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺯﻱ ﺣﻼ‌ﻟﻲ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ ﭼﻨﺪ ﻭﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻭ ﻋﻤﻮﻳﻢ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪﻫﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﭙﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭﻱ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻃﻼ‌ ﺩﺍﺧﻞ ﮐﻮﺯﻩ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻳﻢ.

ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺎ 1812 ﺗﺎ ﺳﮑﻪ، ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺳﺘﺨﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻳﻢ، ﺧﻮﺏ ﺁﻣﺪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﻨﺎﻩ ﺁﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻧﺎﭼﺎﺭﻱ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺣﺎﻻ‌ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺣﻖ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﺩﺭﻱ ﺑﮑﻦ ﺍﻣﺎ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﮕﻮ ﻣﻦ ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻡ ﮐﺎﺭﻡ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺍﻥ ﺷﺎﺀﺍ... ﺧﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺴﺎﺯﺩ.

این همان جملات آغازین پیامکی بود که براساس آن یک فرد مدعی شده بود که توانسته کوزه‌ای پر از سکه‌های طلا پیدا کرده و با تفأل به قرآن اسم و شماره شما را پیدا کرده است.

ﺍﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﻫﺎ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﺮﻳﺐ ﮐﻼ‌ﻫﺒﺮﺩﺍﺭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻟﻘﺐ ﭼﻮﭘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻏﮕﻮ ﺩﺍﺩﻳﻢ، ﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﻟﻄﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮﻱ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺎﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﻓﺮﻳﺐ ﻇﺎﻫﺮﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺣﺮﺹ ﻭ ﻃﻤﻊ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻭ ﻣﻨﺎﻝ، ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻓﺮﺵ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﺮﻭﺧﺘﻨﺪ، ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﭘﻮﻝ ﻗﺮﺽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺭﺍﻫﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﮎ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻃﻼ‌ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺧﺎﮐﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﭘﻴﺎﻣﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﻱ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺨﺮﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﻳﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮔﺰﺍﻑ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ!

اما خیلی زود مشخص شد که این پیامک و شیوه تنها یک پوشش برای کلاهبرداری از افراد ساده لوح بوده است که این موضوع را باور کرده اند.

هنوز چند سالی از این نحوه کلاهبرداری نگذشته بود که امروز پیامکی جالب به دستمان رسید که رنگ و بوی کلاهبرداری می‌دهد زیرا کمی با عقل و منطق جور در نمی آید.

واگذاری سکه ربع بهار به قیمت 165 هزار تومان

در پیامک رسیده آمده است: مرحله اول واگذاری 100 هزار قطعه سکه ربع بهار به قیمت مصوب هر عدد 165 هزار تومان.

در ادامه این پیامک یک شماره تماس قید شده است و از شهروندان خواسته شده تا برای آگاهی از نحوه پیش خرید سکه ها با این شماره تماس حاصل کنند.

 

حس کنجکاوی مان تحریک شد و با برقراری تماس با این شماره متوجه شدیم که یک صدای ضبط شده شما را به سمت ثبت نام در این طرح هدایت می‌کند.

صدای ضبط شده مدعی شد که برای ثبت نام کافی است به شماره حساب شرکتی با نام «ن.ت» مبلغی را واریز کرده و با ارسال کد فیش واریزی به یک شماره تماس کد رهگیری دریافت خواهیم کرد.

براساس ادعای این صدای ضبط شده مبلغ واریز 65 هزار تومان یا همان 6 هزار و 500 تومان است که پس از واریز و دریافت کد رهگیری مشتریان می‌توانند به سایت شرکت «ن.ت» مراجعه کنند و ثبت نام خود را قطعی کنند.

براساس اعلام نام شرکت توسط این صدای ضبط شده به سراغ اینترنت رفتیم تا سایت شرکت پذیرنده را بررسی کنیم اما متأسفانه چنینی سایتی را نیافتیم.

هرچند براساس ادعای صدای ضبط شده این شرکت دارای کد اقتصادی است و در صورت انصراف مشتریان حاضر است پول واریزی را پس دهد اما به نظر می‌رسد یک جای کار می‌لنگد.

چرا باید در حالی که قیمت سکه ربع بهار آزادی امروز در بازار تهران به قیمت 257 هزار تومان خرید و فروش شده و ارزش طلای آن هم حدود 237 هزار تومان است را به قیمت 165 هزار تومان یعنی حدود 30 درصد زیر قیمت می‌فروشد؟

براساس ادعای این صدای ضبط شده سکه ها قرار است در اسفند امسال تحویل مشتریان شود و نکته جالب تر این است که این صدای ضبط شده در آخر برای مشتریان شرط و شروط می‌گذارد که اگر تعداد خریداران و متقاضیان بیشتر از 100 هزار قطعه سکه باشد روند تحویل سکه با قرعه کشی مشخص می‌شود.

قصد نداریم قضاوت زودهنگامی نسبت به عمل این شرکت داشته باشیم و آنرا یک کلاهبرداری حتمی بدانیم اما با توجه به یک پیشینه تاریخی نه چندان دور می‌توان دریافت که رنگ و بوی چنین پیامک‌هایی همراه با کلاهبرداری است.

هرچند در اینجا لزوم توجه مسئولان نسبت به ساماندهی پیامک‌های تبلیغاتی بیش از پیش نمایان می‌شود تا خدای نکرده شهروندان در تله شیادان گرفتار نشوند.