Gerdab.IR | گرداب

بررسی ۱۶ شاخص توسعه فناوری اطلاعات؛

سرشماری دسترسی به اینترنت از خانوارها

تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۴

چهارمين طرح آمارگيری دسترسی خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات با نمونه‌گیری وضعیت ۲۵ هزار خانواده ایرانی آغاز شد که تا ۱۵ اسفندماه اجرای آن به اتمام می‌رسد.

به گزارش گرداب، طرح آمارگيری دسترسی خانوارهای ایرانی به ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، با هدف جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات در کشور براساس ۱۶ نشانگر توصيه شده توسط اتحاديه بين المللی مخابرات (ITU) اجرایی شده است. در این طرح سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز آمار ايران مشارکت دارند و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرساخت هایی مانند اينترنت در دستيابی به اهداف توسعه پايدار تدوين شده توسط سازمان ملل متحد، مورد تاکید قرار گرفته است.

جزئیات نحوه سرشماری اینترنتی از خانوارهای ایرانی

جامعه آمارگيری در اين طرح، همه افراد عضو خانوارهای معمولی ساکن، گروهی و موسسه ای در مناطق شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴ است. در زمان اجرای این طرح که تا ۱۵ اسفندماه ادامه می یابد، آمارگيری با روش نمونه گیری از ۲۵ هزار خانوار در کشور و در حدود ۱۰۰ هزار نفر از افراد انجام می شود. در اين طرح، آمارگيران مرکز آمار ايران به شکل حضوری به خانوارهای انتخاب شده مراجعه و با خانوار مصاحبه خواهند کرد.

در صورتی که در خانوار موردنظر يکی از اعضای خانوار در ۳ ماه گذشته از اينترنت استفاده کرده باشند، پرسشنامه به منظور تکميل در نزد خانوار خواهد ماند و در مراجعه بعدی از خانوار جمع آوری خواهد شد. نتايج اين طرح به تفکيک مناطق شهری و روستایی و در سطح استانی منتشر و به شکل نشريه ای مستقل و الکترونیکی توسط مرکز آمار ايران و سازمان فناوری اطلاعات ایران منتشر می شود و در درگاه ملی آمار به نشانی www.amar.org.ir و در درگاه پايش جامعه اطلاعاتی به نشانی mis.iran.ir قابل دسترسی خواهد بود.

بررسی ۱۶ شاخص توسعه فناوری اطلاعات در میان کاربران

چهارمين دوره اجرای اين آمارگيری تخصصی در سطح کشور، می تواند اطلاعات مشخصی را در رابطه با ميزان دسترسی خانوارها به اينترنت و رايانه، ميزان و چگونگی استفاده افراد جامعه از اينترنت و فناوری های دسترسی به اينترنت، مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات افراد و هزينه کرد خانوارها در حوزه خدمات و محصولات فاوا ارائه کند.

آمارگيری نشانگرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات خانوار، يکی از آمارگيری هایی است که با اندازه گیری ۱۶ نشانگر، چگونگی و محل دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از اين فناوری را در میان مردم بررسی و به ارزيابی تاثيرات آن روی زندگی مردم می پردازد.

داده های حاصل از اين آمارگيری، منبع با ارزشی از آمارها محسوب می شود که برای نظارت بر ميزان دستيابی به سياستها و اهداف کلان ملی و بين المللی مانند اهداف توسعه هزاره، اهداف جامعه اطلاعاتی و محاسبه شاخص های بين المللی توسعه فناوری اطلاعات مانند ITU IDI مورد نياز است.

دسترسی ۴۴ درصد خانوار ایرانی به اینترنت تا پایان ۹۳

آمارگیری از وضعیت دسترسی خانوارها به اینترنت و سایر ابزارهای فناوری اطلاعات، در سال های ۸۷، ۸۹ و ۹۲ نيز انجام شد. براساس آماری که از آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۳ منتشر شد میزان دسترسی خانوارهای ایرانی به اینترنت ۴۴.۷۳ درصد، ضریب نفوذ کاربر اینترنت ۳۹.۳۵ درصد و نسبت دسترسی خانوارهای ایرانی به رایانه ۵۲.۴۷ درصد اعلام شده بود.

توليد داده ها و آمارهای دقيق و قابل مقايسه در بخش فناوری اطلاعات کشور، براساس تبصره ۳ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای اجرای «نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات» به وزارت ارتباطات تکلیف شده است. براساس اين بند و با توجه به مصوبه هيات وزيران، کليه دستگاههای اجرایی و موسسات غيردولتی، موظف به ارائه آمار و اطلاعات در این زمینه به اين وزارتخانه هستند.

در اين چارچوب، سازمان فناوری اطلاعات ايران به عنوان مجری نظام پايش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و هماهنگ کننده ملی در اين حوزه، نظام پايش را تدوين و به همه دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. بخش مهمی از اين نظام، مجموعه کليدی نشانگرهایی است که توسعه و به کارگيری فناوری اطلاعات وارتباطات در کشور را مورد نظارت و ارزيابی قرار می دهند. در رابطه با اندازه گيری تعدادی از نشانگرهای اين مجموعه، تنها راه معتبر و پذيرفته شده علمی، انجام آمارگيری های تخصصی است.