Gerdab.IR | گرداب

بازنگری جالب در قوانین خدمات ارتباطی

تاریخ انتشار : ۲۳ تير ۱۳۹۵

منعی برای دریافت پروانه توسط سایر دارندگان پروانه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به جز اپراتورهای میزبان وجود ندارد.

به گزارش گرداب، اسفند ماه سال 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ضوابط حاکم بر صدور پروانه و نحوه فعالیت دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت (Servco) را با هدف افزایش رقابت و کیفیت در حوزه ارائه خدمات ارتباطی ثابت کشور و همچنین حضور شرکت‌های توانمند در این حوزه بررسی و تصویب کرد.

براساس این مصوبه، دارنده پروانه Servco مجاز به ایجاد شبکه دسترسی و شبکه انتقال اعم از سیمی و بی‌سیم نیست؛ در صورتیکه ارائه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه نیازمند موافقت یا دریافت مجوز از مرجع حاکمیتی مربوط باشد، دارنده پروانه باید ضوابط را رعایت و مجوزهای لازم را دریافت کند.

طبق این مصوبه منعی برای دریافت پروانه توسط سایر دارندگان پروانه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به جز اپراتورهای میزبان و اپراتورهای تلفن همراه وجود نداشت اما با بررسی مجدد کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان اپراتورهای تلفن همراه از این مصوبه حذف شد.

عنوان "دارندگان پروانه تلفن همراه" مجددا از بند دیگر این مصوبه حذف شده است. طبق مصوبه اولیه "دارنده پروانه نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم در سایر دارندگان پروانه مشابه و نیز در هریک از دارندگان پروانه ارائه خدمات عمومی تلفن ثابت (PSTN)، ارائه خدمات انتقال داده‌ها PAP، ISP،ISDP، اپراتور میزبان و دارندگان پروانه تلفن همراه  سهام داشته باشد.

اما طی تصمیم‌گیری جدید، عنوان دارندگان پروانه تلفن همراه از آن حذف شده است.