Gerdab.IR | گرداب

بر اساس گزارش سند راهبردي ديپلماسي عمومي آمريكا در قرن 21

مراكز فرهنگي ايران نفوذ وسيعي در بين ملت‌ها پيدا كرده است

تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱۳۸۹

دفتر معاون وزير خارجه آمريكا در امور ديپلماسي عمومي با انتشار سندي راهبردي، ديپلماسي عمومي را تقويت تعامل آمريكا با جهان ناميد كه مبناي رويكرد اين كشور در قرن 21 خواهد بود.

به گزارش گرداب به نقل از فارس، دفتر معاون وزير امور خارجه آمريكا در امور ديپلماسي عمومي و امور عمومي با انتشار سندي چارچوب راهبردي ديپلماسي عمومي اين كشور در قرن بيست و يكم را منتشر كرد.

در اين سند اعلام شده است: اين چارچوب راهبردي قرار است نقشه راهي براي ديپلماسي عمومي باشد، پيوند خود با سياست خارجي را تضمين كند و تمركزي راهبردي بر اينكه چگونه برنامه‌ها، منابع و ساختارهاي ديپلماسي عمومي، آن اهداف را حمايت ‌كند به ارمغان بیاورد.

دفتر معاون وزير خارجه آمريكا در امور ديپلماسي عمومي تأكيد كرده است كه اين چارچوب به عنوان زيربنايي براي تقاضاي بودجه ديپلماسي عمومي سال مالي 2012 خواهد بود، اما اصول كاربردي كه در اين سند منتشر شده است، عملكردهاي ديپلماسي عمومي در حال حاضر را هدايت مي‌كند.

در بخش ديگري از اين سند آمده است: اين چارچوب اولين مرحله يك روند براي توسعه يك طرح راهبردي مفصل در حوزه ديپلماسي عمومي است. كارگروه‌هايي به سرعت شروع به كار خواهند كرد و وظيفه انجام كار از طريق جزئيات اجرايي هر كدام از تاكتيك‌هاي طرح شده در اين سند را دارند.

"حمايت از دستاورد اهداف و مقاصد سياست خارجي آمريكا"، "پشبرد منافع ملي و افزايش امنيت ملي  از طریق آگاهي دادن" و "تأثير گذاشتن بر دولت‌هاي خارجي از طریق توسعه و تقويت رابطه بين مردم و دولت ايالات متحده و شهروندان سراسر جهان" از جمله اهداف ذكر شده ديپلماسي عمومي آمريكا در اين سند راهبردي است.

همچنين در اين سند راهبردي تأكيد شده است: براي رويارويي با چالش‌ها و استفاده از فرصت‌هاي قرن بيست و يكم، آمريكا به چنان سياست خارجي نياز دارد كه از ابزارها و رويكردهايي براي تطابق يك چشم‌انداز جهاني در حال تغيير از تعامل بهره ببرد.

در بخش ديگري از اين گزارش با عنوان "چشم اندازي از جهان در حال تغيير" در سه بخش قدرت مردم، ارتباطات و جمعيت شناسي چنين آمده است:

قدرت مردم:
1- موضوع توده‌ها: قدرت و نفوذ درون جوامع از اندك به بسيار زياد تغيير يافته است.
2- حتي در كشورهاي استبدادي، مردم و نهادها به شكل فزاينده‌اي قادر به شكل دهي مناظره هستند.
3- ديپلماسي دو جانبه سنتي نمي‌تواند به حوزه كاملي از بازيگران كنوني دخيل در مسائل جهاني بپردازد.

ارتباطات:
1- دسترسي عمومي سريع به گستره وسيعي از اطلاعات ماهيت ارتباطات را تغيير مي‌دهد.
2- اطلاعات، اطلاعات اشتباه و اطلاعات گمراه كننده به سرعت درون جوامع به صورت عميق رخنه مي‌كنند.
3- فناوري مردم را با ارتباط دادن آنها با جوامع، شبكه‌ها و بازارها قدرتمند مي‌سازد.
4- فناوري همچنين به مانند جرقه‌اي نارضايتي، اختلاف و تخريب را شعله‌ور مي‌سازد.

جمعيت شناسي:
1- جوانان در برگيرنده خاطرات بالا و گروهي مهم هستند و در دوره‌اي قرار دارند كه به عنوان تعامل آمريكايي مستقيم محدود شناخته مي‌شود.
2- زنان 50 درصد جمعيت را به خود اختصاص مي‌دهند اما فقط 10 درصد از درآمد را كسب مي‌كنند و يك درصد دارايي دارند.
3- بي‌سوادي و سطح پايين آموزش در مناطق مناقشه‌دار همچنان برانگيزه و نيروي محركه تعامل تاثير منفي مي‌گذارد.

در بخش ديگري از اين گزارش تأكيد شده است: جهانی که با آن روبرو هستیم، مجموعه‌ای فعال و گسترده از بازیگرانی ‌است که در حال پر کردن فضای جهانی ارتباطات هستند. به طور مثال افراطيون، راهبردهاي رسانه‌اي پيچيده‌اي را توسعه داده و به كار بسته‌اند و به شكل فزاينده‌اي در حال شكل دهي خبري و به كارگيري پيروان جديد هستند.

اين گزارش مي‌افزايد: نفوذ جهاني چين از طريق برنامه‌هاي دسترسي وسيع در حال افزايش است و پكن آموزش زبان چيني را گسترش داده است. بازاريابي شديد فرصت‌هاي آموزش عالي در اتحاديه اروپا، سنگاپور و استراليا حجم درخواست‌هاي فراوان از آمريكا براي ورود به بهترين و درخشان‌ترين‌ نقطه از جهان را كاهش داده است.

در بخش ديگري از اين سند آمده است: حضور رسانه‌اي روسيه در كشورهاي اتحاد جماهير شوروي سابق افزايش يافته است، مراكز فرهنگي ايران و پيوندهاي سياسي اين كشور نفوذ وسيعتري در ميان ملت‌هاي كليدي ايجاد كرده است.

در اين سند راهبردي "دموكراسي و حقوق بشر، مبارزه با افراط گرايي خشن، عدم گسترش سلاح هسته‌اي، فرصت و رفاه اقتصادي، قدرتمند سازي زنان، تغيير آب و هوايي و بلاياي طبيعي، امنيت غذايي، بهداشت جهاني و دسترسي به جوامع مسلمان‌" از جمله چالش‌هاي جهاني پيچيده ناميده شده است.

در اين سند به مقامات دولتي آمريكا توصيه شده است: پيشرفت در اين موضوعات نيازمند راهبردهاي پيچيده و چند جانبه تعامل عمومي براي ايجاد شراكت‌ها، ائتلاف‌هاي گسترده قابل جابجايي و تحريك و تهييج افكار عمومي در تمام بخش‌هاي جامعه مانند فعالان و دانشگاهيان، رهبران تجاري و جامعه مدني، جوامع مذهبي و سازمان‌هاي غير دولتي است.