Gerdab.IR | گرداب

بيانيه پاياني همايش بين‌المللي "حقوق بشر و آمريكا":

غرب با فريبكاري خود را پرچمدار حقوق بشر معرفي كرد

تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۸۹

غرب با برجسته‌سازي ظواهر فريبنده و تبليغات گسترده، خود را پرچمدار جريان حمايت از حقوق بشر معرفي كرد.

به گزارش گرداب، همايش بين‌المللي "حقوق بشر و آمريكا" روز گذشته با انتشار بيانيه‌اي به كار خود پايان داد.

در اين بيانيه آمده است: «انسان اساس خلقت است و كرامت انساني نيز مباني تكوين هنجارهاي ناظر بر شناسايي و تبيين احترام به حقوق اساسي بشر است. زماني كه منشور سازمان ملل متحد در خاتمه جنگ جهاني دوم تنظيم مي‌شد، جهانيان به ويژه ملت‌هاي رنج كشيده در اين جنگ‌ها، اميدوار بودند كه جنگ و نابرابري خاتمه و نسل بشر از اين بلايا رهايي يابد. اما ديري نپاييد كه تجاوز قدرت‌هاي بزرگ به ملت‌هاي استقلال‌طلب، همه اين اميدها را به يأس مبدل ساخت و سازمان ملل متحد نيز به عنوان تماشاگر اين جنايات، اغلب از اتخاذ تدابير پيشگيرانه و همچنين مقابله با دولت‌هاي متجاوز بازماند.»

اين بيانيه با اشاره به خاتمه جنگ سرد و تكاپوي غرب براي پي‌ريزي نظام نوين جهاني به معناي هژموني جهاني امپرياليسم در دنيايي تك قطبي كه شعار حقوق بشر را كه در نخستين دهه تشكيل ملل متحد ابداع شده بود به صورت نظام‌مند و هدفدار تعقيب كرد، يادآوري مي‌كند كه غرب با برجسته‌سازي ظواهر فريبنده اين نهاد و تبليغات گسترده جهاني براي جلب توجه افكار عمومي، خود را پرچمدار اين جريان معرفي كرد.

در ادامه اين بيانيه آمده است: «با اين حال، طي شش دهه از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر، آمريكا هيچ گامي براي پيشبرد حقوق واقعي بشر در جهان برنداشته بلكه به كرات به صورت سازمان يافته به نقض آن، هم در داخل و هم خارج از آن كشور پرداخته است.»

اين بيانيه با اشاره به تجاوز نظامي آمريكا به كشورهاي مختلف اعم از ويتنام، پاناما، عراق، افغانستان، حمايت از رژيم‌هاي تروريستي‌، اشغالگر و ناقض حقوق بشر، تشكيل دادگاه‌هاي سري در گوانتانامو و ابوغريب، تشكيل زندان‌ها و شكنجه‌ گاه‌هاي مخفي در اروپا و آسيا، نقض گسترده حقوق مسلمانان و اقليت‌هاي نژادي، زباني و مذهبي و مهاجرين، پس از يازده سپتامبر، مداخله گسترده در امور داخلي دولت‌ها، حمايت از تأسيس و فعاليت‌ گروه‌هاي تروريستي نظير طالبان و القاعده و استفاده از آنها به عنوان دستاويز تجاوز به سرزمين‌هاي مستقل و نقض حقوق مردمان آنها، هدايت اقدامات ضد ديني و توهين به اديان الهي در راستاي سياست سكولاريزم و ليبراليسم، آنها را نمونه‌هايي اندك از سياست نقض حقوق بشر در دولت آمريكا خوانده كه جهان و جهانيان را متأثر ساخته است.

اين بيانيه ادامه مي‌دهد: «اين در حالي است كه حقوق بشر، باید مجرايي نهادين براي شكوفا سازي استعدادهاي خدا گونه بشر مي‌بود و همه انسان‌ها را از چنگال فقر و جنگ و بي عدالتي رهايي مي‌بخشد. حقوق بشر، باید زمينه‌اي براي حمايت از مظلومان و ستمديدگان در برابر قدرت‌هاي استعماري مي‌بود و منزلت و كرامت انساني را در اساس نظم و نظام بين‌المللي قرار مي‌داد. امروزه آمريكا از نقض هنجارهاي بين‌المللي حقوق بشر، ابايي ندارد و منافع خود را حتي به قيمت قرباني كردن ملت‌هاي ديگر دنبال مي‌كند.»

اين بيانيه با اشاره به بررسي پرونده عملكرد آمريكا در زمينه حقوق بشر اظهار مي‌دارد: «شوراي حقوق بشر در آستانه يوم الله 13 آبان كه به حق، روز مبارزه با استكبار جهاني است، فرصتي بديع يافته تا با بررسي دوره‌اي عملكرد آمريكا در زمينه حقوق بشر، مجرايي جهاني براي ملزم سازي اين كشور به تغيير اين رويه مجرمانه و جنايتكارانه فراهم سازد و بدين ترتيب، مسئوليت خود را در راستاي حمايت جهاني از حقوق بشر ايفا كند. بدون شك، اعتبار اين نهاد بين‌المللي به نتايج اين بررسي و تصميم نهايي آن بستگي دارد و اين شورا با بررسي كارشناسانه و تصويب نقض حقوق بشر در آمريكا، مي‌تواند استقلال خود را به جهانيان ثابت كند.»

در پايان اين بيانيه آمده است: «ما شركت كنندگان همايش بين‌المللي حقوق بشر و آمريكا، ضمن تأكيد بر منزلت و جايگاه كرامت انساني و لزوم صيانت از آن به عنوان اساس نظام حقوق بشر و با شناسايي و تائيد وجود سياست و رويه نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر توسط آمريكا در داخل و خارج از اين كشور، موارد زير را مورد تأكيد قرار مي‌دهيم؛

1- آمريكا بايد به رويه و سياست خود در نقض حقوق بنيادين بشر در داخل و خارج از آن كشور خاتمه داده و از همه ملت‌هاي ستمديده از امپريالسم، رسماً عذر خواهي كند.
2- جامعه جهاني بايد با تميز حقوق بشر واقعي و جهاني از ادعاهاي كذب و ابزاري آمريكا، راه خود را در پيگيري مسئوليت‌هاي نهفته در قوانين و مقررات بين‌المللي جستجو كرده و كاركرد خود را از تبليغات آن كشور مصون سازد.
3- جامعه حقوق جهاني بايد با بررسي دقيق و كارشناسانه وضعيت حقوق بشر، هنجارهاي موجود و همچنين تبيين وضعيت آينده حقوق بشر، عملكرد آمريكا در نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر در جهان را جمع‌بندي، تحليل و منتشر كرده، راهكارهاي مناسب را به منظور اقدام پيشگيرانه و جبراني به نهادهاي بين‌المللي صالح ارائه كند.

4- سازمان ملل متحد به ويژه شوراي حقوق بشر، بايد با بررسي بي‌طرفانه و مستقل گزارش دوره‌اي حقوق بشر و آمريكا، موارد نقض گسترده و سيستماتيك حقوق بشر توسط آن كشور را احراز كند و قطعنامه‌هاي مناسب را در خصوص محكوميت موارد نقض حقوق بشر توسط آن كشور و لزوم خاتمه دادن به تخلفات مذكور در دستور كار تصويب شورا قرار دهد.

5- از همه رسانه‌هاي جهاني مي‌خواهيم عملكرد آمريكا در زمينه ارتكاب گسترده نقض حقوق بشر كه جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي تلقي مي‌شوند را بر اساس اصول انعكاس حقيقت، نوع دوستي و گسترش حاكميت قانون در روابط بين‌المللي، منعكس و منتشر كنند.

6- از همه سازمان‌هاي غير دولتي حقوق بشري مي‌خواهيم به مسئوليت و رسالت خود در آگاه سازي افكار عمومي جهاني در خصوص جنايات آمريكا در جهان به ويژه موارد نقض حقوق بشر ملت‌ها و همچنين شهروندان آمريكايي اهتمام ورزند و از اين طريق در توسعه حمايت جهاني و واقعي از حقوق بشر گام بردارند.

منبع: فارس