مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی تدوین شد

مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی تدوین شد
تاریخ انتشار : ۲۶ آبان ۱۳۹۹

پروژه ارائه مدل‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در راستای کمک به برنامه ریزی توسعه محتوای بومی در کشور توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد.

به گزارش گرداب، پروژه « ارائه مدلهای ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی» با هدف ارائه ابزاری نوآورانه به منظور ارزیابی توسعه محتوای الکترونیکی از طریق ارائه مدل‌های ارزیابی مناسب در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شد.

این پروژه در راستای کمک به برنامه ریزی توسعه کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی در کشور، در گروه خدمات و محتوای الکترونیکی در پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT اجرایی شده است.

از آموخته ها و نتایج اصلی پروژه می توان به آگاهی از سیاست‌های حوزه محتوای الکترونیکی بومی در اسناد بالادستی و قوانین کشور و همچنین ایجاد دانش فنی و راهبردی در خصوص طبقه بندی و ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی اشاره کرد.

ارائه شاخص‌های ارزیابی کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی و همچنین شناسایی ویژگی‌ها و نیازمندی‌های اصلی و عوامل اثرگذار بر این حوزه جهت به کارگیری درست و مناسب این شاخص‌ها، باعث شناسایی فرصت‌هـا، چالش‌ها و محدودیت‌ها و مشــکلات تولید و کاربســت محتــوای الکترونیکــی بومی، دسترسی به دانش فنی و راهبردی ارزیابی محتوای الکترونیکی بومی و همچنین فراهم‌آمدن امکان مدیریت و نظارت دقیق بر وضعیت توسعه کمی و کیفی محتوای الکترونیکی بومی و ارائه الگوهای مناسب جهت تسهیل فرآیند توسعه محتوا در فضای مجازی کشور می‌شود.

ارائه مدلهای ارزیابی مناسب برای سنجش محتوا،‌ گامی ضروری در جهت تسهیل توسعه و غنی‌سازی کمی و کیفی محتوای بومی به عنوان پایه و راهنمای تصمیم‌گیری‌های اساسی برای راهبری، نظارت و استمرار توسعه محتوای الکترونیکی بومی در سطح ملی در راستای تحقق تحولات محتوایی و  ساختاری است.

مخاطبین مدل ارزیابی پیشنهادی را می‌توان در سه دسته حاکمیت، بخش خصوصی و جامعه تقسیم‌بندی کرد که البته هر یک بر مبنای نوع اهداف و فعالیت خود، نقش خاصی را در زنجیره ارزش محتوای الکترونیکی بازی می‌کنند. 

برای به کارگیری نتایج به دست آمده در پروژه، فعالیت‌هایی همچون ارائه روش‌ها و سامانه های اندازه گیری و سنجش محتوای الکترونیکی بومی کشور و همچنین ایجاد ساز و کار رصد مستمر کمی و کیفی توسعه محتوای الکترونیکی بومی، که ضروری است در پروژه های بعدی مد نظر قرار گیرد.