Gerdab.IR | گرداب

دانشکده علوم کامپیوتر دانشگاه بریتیش کلمبیا 2

كنترل دسترسي به اينترنت: نقش فيلتر كردن

تاریخ انتشار : ۱۶ ارديبهشت ۱۳۸۸

کنترل دسترسی به اینترنت با استفاده از نرم افزار فیلتر کردن ، به صورت یک صفت در حال رشد، در ایالات متحده و دیگر جاها درآمده است . استفاده از آن به عنوان پاسخی اجباری به بلایای کنونی جامعه است . بلایایی چون هرزه نگاری، خشونت، نفرت و به طور کلی هر چیز ناخوشایند و تهدیدکننده دیگر .

کنترل دسترسی به اینترنت با استفاده از نرم افزار فیلتر کردن ، به صورت یک صفت در حال رشد، در ایالات متحده و دیگر جاها درآمده است . استفاده از آن به عنوان پاسخی اجباری به بلایای کنونی جامعه است .
بلایایی چون هرزه نگاری، خشونت، نفرت و به طور کلی هر چیز ناخوشایند و تهدیدکننده دیگر . محدودیت احتمالی دسترسی به پایگاه های اینترنتی که در مورد مو ادمخدر بحث می کنند بدون آنکه حمایت متمایزکننده ای از تحلیل علمی و آگاهانه اعتیاد نمایند نیز به طور بالقوه در درون تعهد دارد « تکامل » نگران کننده است . با پیدایش جنبش منشاء خلقت که به حذف نظریه (تکامل انسان از میمون و غیره ) انتظار می رود که تلاش هایی برای مح دود نمودن دسترسی به پایگاه هایی که چنین نظری ههایی را ارائه م یدهند در حوز ه های قضایی خاصی در ایالات متحده صورت پذیرد .
روشی انتخابی که در حال حاضر برای محدود کردن دسترسی ترجیح داده می شود فیلتر کردن مطالب جه به وسیله سد کردن دسترسی به پایگاه های اینترنتی خ اص، رجوع شده به آنها، و چه با استفاده از دسته بزرگی از کلمات کلیدی برای جلوگیری از دسترسی به URL وسیله پایگاه هایی که شامل یکی یا چند از این کلمات است . یکی دیگر از تمهیدات زیرکانه تشویق و یا حتی مجبور نمودن تمامی پایگاه های اینترنتی در رتبه بندی مطالب خود در راستای جنبه های گوناگون
مانند خشونت، زبان، افشاگری جنسی و برهنگی است . سپس مرورگر فردی می تواند برنامه ریزی گردد تا فقط به مراجعی رجوع شود که در زیر سطح نمای از پیش تعیین شده قرار دارد . خطرات برای آزادی بیان در چنین تدابیری برای اجباری نمودن استفاده از فیلتر کردن و یا برنام ههای رتبه بندی توصیف خواهد شد و همچنین برخی تصمیم گیری های اخیر دادگاه در رابطه با استفاده از آنها در کتابخانه به بحث گذاشته خواهد شد.