Gerdab.IR | گرداب

مستند| مفهوم رمزارز، انواع آن و جرائم مربوط به این حوزه

تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۴۰۰

تاریخچه رمزارز و انواع آن را بدانید و جرائم مربوط به ارزهای دیجیتال آشنا شوید.

پرونده هایی در این باره در لینک زیر بخوانید: