Gerdab.IR | گرداب

اطلاعات تکمیلی از روابط سرپل اصلی ستاد کاندید ناکام و گروهک نفاق

تاریخ انتشار : ۱۶ آذر ۱۳۸۹

در پی اعترافات یکی از فریب‌خوردگان حوادث پس از انتخابات، سرپل اصلی ستاد کاندید شکست خورده با گروهک نفاق دستگیر شد.

گرداب- در پی اعترافات یکی از فریب‌خوردگان حوادث پس از انتخابات، سرپل اصلی ستاد موسوی با گروهک نفاق دستگیر شد.

به گزارش فارس، این فرد که سرپل اصلی گروهک نفاق در ستاد کاندیدای شکست خورده بوده نقش موثری در شناسایی و اغفال فریب‌خوردگان حوادث پس از انتخابات داشته است.

برپایه این گزارش، سرپل اصلی ستاد کاندیدای شکست خورده که با اعترافات "بنیامین‌" همکاری وی با گروهک نفاق محرز شده است، پس از ارتباط با برخی از فریب‌خوردگان زمینه همکاری آنان با این گروهک را فراهم کرده است.

وی با وعده و وعید و پرداخت مبالغی به فریب‌خوردگان آنان را به همکاری با گروهک نفاق و اجرای سناریوهای آشوب و ایجاد اختلال در امنیت جامعه واداشته است.

اطلاعات تکمیلی دیگری متعاقبا ارسال می‌شود.