Gerdab.IR | گرداب

مستهجن نگاري كودكان در اينترنت

اسطوره، حقيقت و نظارت اجتماعي

تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

موارد محدودي از كنش هاي جنسي همانند سوءاستفاده ي جنسي از کودکان به شدت محکوم شده اند و در عين حال،سوء استفاده جنسي از كودكان تاحد بسيار اندكي زير نظر و تفکر موشکافانه و نقادانه قرار گرفته است.از پورنوگرافي کودکان(باوجود عدم تعريف مستقل و پذيرفته شده)اغلب به عنوان مظهر سوءاستفاده جنسي ياد ميشود.

مستهجن نگاري كودكان در اينترنت: اسطوره، حقيقت و نظارت اجتماعي
Child Pornography Online:Myth,Fact,And Social Control - Beyond Tolerance


نام نويسنده:
رابرت بازرمن (Robert Bauserman)

منبع:
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m2372/is_2_40/ai_105518224

كليد واژه ها: پورنوگرافي اينترنتي،جنسيت ترسناك،پورنوگرافي كامپيوتري كودكان،اعلانات اينترنتي

متن مقاله:

موارد محدودي از كنش هاي جنسي همانند سوءاستفاده ي جنسي از کودکان به شدت محکوم شده اند و در عين حال،سوء استفاده جنسي از كودكان تاحد بسيار اندكي زير نظر و تفکر موشکافانه و نقادانه قرار گرفته است.از پورنوگرافي کودکان(باوجود عدم تعريف مستقل و پذيرفتهشده)اغلب به عنوان مظهر سوءاستفاده جنسي ياد ميشود.


در اين راستا،مطالعه ي کتاب آقاي جنکينز براي افرادي که علاقهمند به مسايل و مشکلات ناشي از تمايلات جنسي به کودکان و نوجوانان،سوءاستفاده جنسي،پورنوگرافي و موارد شهواني اينترنتي هستند،بسيار مفيد خواهدبود.عليرغم وجود نقايصي درکتاب،كمتر نوشته همتراز ديگري وجود دارد که فرهنگ نابهنجار پورنوگرافي کامپيوتري کودکان را براساس افکار و عقايد مجريان آن،مورد بررسي قرار دهد،عقايدي که عمدتاً از طريق تابلوهاي پيامرساني ارسال مي گردد و پاسخگوي افراد جوياي تصاوير پورنوگرافي کودکان ميباشد.


باوجودي كه جنكينز به صراحت اذعان مي دارد که تصاوير پورنوگرافي کودکان،استثمارگرانه و تجاوزکارانه است،در بحث پيرامون نوع و ميزان معضل و عکسالعملهاي ممکن،ممتعنانه مي گذرد.جنكينز در کتاب خود با عنوان«پورنوگرافي کودکان در اينترنت،مسئلهاي غيرقابل تحمل»بالاخص به موارد و مطالب اينترنتي مورد توجه مرداني که به دختران نوجوان و نابالغ گرايش دارند،ميپردازد.


وي همچنين بر وجود گروه مشابهي از مردان متمايل به برقراري ارتباط با پسران نوجوان صحه گذارده،و در عين حال بر اين نكته نيز معترف است که نتوانسته فرهنگ مشابه اينترنتي براي اين گروه بيابد.بنا به گفته جنکينز،يافتن چنين موارد و مطالبي در اشکال ديگر آن نظير مجلات و فيلمها به علت وجود جريمههاي حقوقي سنگين و موفقيت در اجراي قانون براي ريشهکن سازي توليد و خريد و فروش رسمي موارد فوق تقريباً غيرممکن است.


وي در نخستين فصل كتاب،به تشريح خصوصيات سکسي پورنوگرافي کودکان برروي اينترنت پرداخته و سپس براي نگارش اين اثر،سه هدف قايل مي شود:


الف) ارائه تحقيقي انتقادي از تلاشهاي صورت گرفته در راستاي کنترل محتواي اينترنت


ب) پي بردن به چرايي برخورداري جامعه از ديدگاه تحريفشده از خطرات اينترنت براي کودکان و به طوركلي رخنه تدريجي کامپيوتر(Cyberstalking)


ج) بررسي اثرات فرهنگ نابهنجار پورنوگرافي اينترنتي کودکان در تئوريهاي انحرافات اخلاقي


مطابق قانون فدارل آمريکا،صرف گرفتن تصويري سکسي از يک کودک يا نوجوان به منظور مشاهده برروي صفحه مانيتور،بدون درنظر گرفتن اينکه تصوير ذخيره شده يا به ديگران منتقل شود،ممنوع است.براي اجتناب از اين مشکل،منبع اصلي اطلاعات جنکينز،پيغامهاي مشهود بر روي تابلوي اعلانات اينترنتي(1)بود.در اين محل،گردآورندگان تصاوير پورنوگرافي کودکان،به مبحثه درخصوص فعاليتشان و تبادل اطلاعات مي پرداختند اما اثري از تصاوير غيرمجاز وجود نداشت.وي قابليت«نمايش اتوماتيك»(2)جستجوگر نت اسکيپ(Netscape)خود را غيرفعال نمود،بدين معنا که تصاوير سايتهايي که به آنها رجوع ميکرد،به طور خودکار بر روي مانيتور وي نمايش داده نمي شدند بلکه به صورت نمادهاي تصويري کوچکي درميآمدند که تنها نشان ميداد،تصويري وجود داشته است.حال اين سوال به ذهن خطور مي كند که اگرجنكينز تصاوير را نديده،چگونه ميدانسته که چنين سايتهايي شامل تصاوير پورنوگرافي کودکان ميباشند؟


پاسخ اين است که گردآورندگان اين نوع تصاوير،از طريق پيغامهاي خود بر روي تابلوهاي خبررساني،به سرعت يکديگر را آگاه ميساختند که آيا سايت حاوي تصاوير کودکان و نوجوانان هست يا خير؛و نظرات خود را درخصوص مضامين سايت اظهار ميکردند.گردآورندگان تصاوير عملاً مانند منابع خبري عمل مي كردند.


با استفاده جنکينز از پيغامهاي اعضاي حقيقي يک خرده فرهنگ جنسي امكان اين فراهم مي آيد تا وي به نوشتهها و تصاويري از فعالان زمينههاي سکسي غيرعادي و يا اشکال ممنوع رفتار جنسي،خارج از شرايط باليني و قانوني دسترسي يابد.


در فصل دوم كتاب،جنکينز نادرستي ادعاهاي كاملاُ احساسي پيرامون تجارت فيلمها و مجلات پورنوگرافي کودکان در دهه 1970 پيش از اعلام غيرقانوني بودن آن را فاش مي سازد.به ادعاي وي موضوع تجارت فيلمها و مجلات پورنوگرافي کودکان،صنعتي چند ميليارد دلاري نبود که صدهاهزار کودک را استثمار کند،بلکه حداکثر صنعتي چند ميليون دلاري بود که از طريق قوانين فدرال ايالات متحده،در مدت زمان كوتاهي ازميان رفت.با اين وجود، بعدها با پيدايش تابلوي اعلانات شبكه‌هاي داخلي و شبکه جهاني اينترنت و امکانات گرافيکي پيشرفته آن،صنعت پورنوگرافي کودکان اجازه يافت تا مجدداّ از طريق کامپيوتر احياء گردد.


اغلب تصاوير پورنوگرافي کودکان،شامل کودکان و نوجواناني است که با تن عريان ژست گرفتهاند و جالب اين كه اين مسئله در اکثر کشورهاي غربي ممنوع نيست.در حالي که به نظر ميرسد،برخي تصاوير از فيلمها و مجلات دهه ي70 برداشته شده است اما ساير عکسها متعلق به جهانگردان سکس،يعني مرداني است که براي دستيابي جنسي کم خطر به كودكان و نوجوانان،عازم کشورهاي آسيايي و آمريکاي لاتين مي شوند.


در فصل سوم كتاب؛جنكينز نظام چنين فرهنگ نابهنجار اينترنتي را تشريح نموده و در قالب4 بخش توضيح ميدهد.


بخش اول متعلق به گروههاي خبري،در يوزنتها،بازماندگان شبکههاي بيبياس داخلي(BBS) است.دومين بخش مشتمل بر،داستانهايي با متن داستان بدون تصاوير است كه ظاهراِِّ قانوني عمل ميکنند.بخش سوم،گروههاي سهيم در سرورهاي تجاري هستند؛جنكييز تشريح مي نمايد که چگونه هنگامي که ارائه دهندگان خدمات اينترنتي از هرگونه معامله پورنوگرافي کودکان باخبر شوند فعاليت اين گروه ها به سرعت خاتمه مي يابد.آخرين بخش،تابلوهاي اعلانات اينترنتي هستند که منبع اصلي مطالب جنكينز محسوب مي گردند.


هيچ يك از اين چهار بخش تصاوير غيرمجاز به نمايش نميگذارند بلكه همانند بازار اطلاعات که در آن افراد با امنيت کامل به اظهار نظر و پيشنهاد و مبادله اطلاعات مي پردازند،عمل مي كنند و به اطلاع رساني درخصوص وب سايتهايي که در آن ميتوان پورنوگرافي كودكان را يافت،همراه با کلمات عبور براي دستيابي به تصاوير مبادرت مي نمايند.اگر بخواهيم فضاي فعال براي فعاليت خرده فرهنگ اينترنتي گرايش جنسي به کودکان را درنظر بگيريم،چنين تابلوهاي اعلاناتي،مكان مورد نظر است.


در فصول چهار و پنج كتاب،جنکينز به ارائه جالبترين و مفيدترين مطالب خود از ديدگاهي روانشناسانه و جامعهشناسانه مي پردازد.وي به مباحثه درخصوص ساختار انجمنهاي اينترنتي پورنوگرافي کودکان و ارزشها و معيارهاي مختلف توجيهي اعضا براي فعاليت خود مي پردازد.اين کار او با اشاره به تقسيمبندي بست و لاکنبيل صورت ميگيرد که افراد منحرف را به تکروها،همردهها،همکارها،تيمها،يا سازمان رسمي طبقهبندي ميکنند.


طبقهبنديها مذكور به همدست بودن افراد کجرو يا منحرف با يکديگر در اجراي انحرافات،ضرورت تقسيم كار،همچنين به گسترش فعاليت سازمان در طول زمان و با شرايط مختلف بستگي دارد.اگرچه ظاهراُ الگوي بست و لاکنبيل براي انواع بسياري از انحرافات،از سرقت هاي كوچك تا جنايت سازمان يافته،مناسب است،اما به عقيده جنکينز،انحرافات اينترنتي در مقولهاي کاملاً جديد قرار گرفته و قابل دستهبندي در تقسيمات فوق نيستند.گردآورندگان پورنوگرافي کودکان،افرادي تکرو هستند.از آنجا که فعاليت اين افراد انفرادي است،هرگونه پيشنهاد ملاقات، مورد تمسخر واقع ميشود چراكه هيچ تضميني وجود ندارد که پيشنهادها از سوي افراد مجري قانون صورت نگيرد.با اين وجود،اين افراد در انجمنهاي مجازي فعالانه شرکت داشته با اعضاي دائمي آشنايي داشته و از راهنمايي آنان بهره مند مي گردند،نظرات و اطلاعات رايگان را مبادله مي كنند،وبسايتهاي موقت براي دسترسي ديگران به کلکسيونهاي عکس مي سازند و حتي به مباحثه درخصوص مسائل ذهني و عمومي مانند جنبههاي اخلاقي پورنوگرافي کودکان مي پردازند.


طبق چنين فعل و انفعالاتي،اين افراد مطابق الگوي بست و لاکنبيل در زمره همکاران قرار ميگرند اما حس لازم براي تشکيل مجموعه اي متحدد در ميان اعضاء به چشم نميخورد.به عبارت ديگر اين خرده فرهنگ،به حفظ يکپارچگي خود منحصراِّ از طريق ابراز علاقه ي مشترک،و نه ارتباط رودررو يا مبادله تجاري،مبادرت مي نمايند.


به ادعاي جنکينز همانند بسياري از باندهاي خلافكار نظير عاملان جنايات سازماندهي شده،اعضاي خرده فرهنگ پورنوگرافي کودکان،علاقه اي به جدايي کامل از اصول اخلاقي مرسوم از خود نشان نميدهند.اين ادعا با توجه به شدت محکوميت قانوني و اجتماعي تمايلات جنسي به کودکان و نوجوانان،تعجبآور است.در عين حال،مطالعات انجام گرفته درخصوص گروههاي تبهکار و خلافكار نشان ميدهد که اعضاي اين گروه ها در پي معقول يا عادي جلوه دادن جنبههاي غيرقانوني و انحرافي رفتار خود از سوي جامعه هستند.


جنکينز به استفاده اعضاي اين گروه ها از راهکارهايي نظير انکار آزار و شکنجه دادن،(اعضاي اين گروه ها بر اين باورند که کودک يا نوجوان خود به اين کار رضايت دارد)،انکار صدمه زدن به كودكان و محکوم نمودن کساني که عملكرد اين گروه ها را محکوم ميکنند(با عنوان افراد رياکار)اشاره ميکند.

کاربران نيز به القايي را به خود نسبت ميدهند که جنبه تحقيرآميز نداشته باشد(نظير «پيدو»،مخفف پيدوفيل به معناي متمايل به کودکان يا«لولي لاور»مخفف لوليتا لاور به معناي دوستدار دختران نوجوان).


خبر اعمال جنايات وحشيانه برروي کودکان(نظير پرونده دوتروي بلژيک که در آن مهاجمي دختران جوان را ربوده،مورد تجاوز قرارداده و سپس به قتل مي رساندند)با اظهار تنفر و خشم مواجه ميشود و در مقابل اعضاي اين گروه ها مدعي هستند که«دوستداران واقعي سکس با دختران نوجوان»علاقهمند به لذت متقابل هستند و نه خشونت.


برخي از اعضاي اين گروه ها به توجيه كار خود با اظهار عبارت«کار زشت را ببين و آن را انجام نده»مي پردازند.به ادعاي اين افراد آنان تفاوت عمدهاي ميان ديدن و انجام دادن قايل شده و اظهار مي دارند که هرگز با انگيزه جنسي به کودکان توجه نكرده اند و اين همان كاري است که آن را زيانبار ميدانند!


فصول6و7 كتاب بيانگر نظر جنکينز درخصوص عکسالعملهاي عوامل اجرايي قانون و سازمانها در قبال مساله ي پورنوگرافي اينترنتي کودکان است.طبق قانون،عموماً افرادي بازداشت ميشوند که مطالب ممنوع را ذخيره کرده و به طور اتفاقي،به ذخيره اين عکسها روي هارد ديسک کامپيوتر خود مبادرت نموده و در اتاقهاي گپزني از كودكان و نوجوانان تقاضاي سکس دارند.


عوامل احرايي قانون،همچنين با برخي از ارائهدهنده گان خدمات اينترنتي،بويژه آمريکا آنلاين(AOL)،براي دستيابي به اطلاعاتي درخصوص انتشار و مبادله ظاهراً غيرقانوني،همکاريهايي صورت داده است.با اين حال،اعضاي خرده فرهنگ مذکور،معمولاً از چنين لغزشهاي آشکاري بدور بوده و نگراني چنداني درخصوص عوامل اجرايي قانوني ندارد.وحشتناکتر از هرگونه اقدام عوامل اجرايي براي اعضاي گروه،فعاليت گروههاي خصوصي است.


در برخي موارد،ارائهدهندگان خدمات اينترنتي،سايتهاي برخوردار از منابع غيرقانوني را از بين برده و تهديد کردهاند که در صورت لزوم،آدرسهاي اينترنتي،گزارش فعاليت،و حتي گزارش مطالبي که در دسترس مراجعين قرار گرفته(موارد ذخيره شده توسط کاربران شخصي)را در اختيار عوامل اجرايي قرار ميدهند.در اين راستا گروههايي از سارقين کامپيوتري (هکرها)با هدف مبارزه با پورنوگرافي اينترنتي کودکان شکل گرفتهاند.ترس از اين گروهها،نسبت به ترس از عوامل اجرايي قانون،براي اعضاي خرده فرهنگ هاي جنسي شديدتر است.در عين حال،فعاليت بسياري از هکرها نيز غيرقانوني است.
در فصل8 كتاب،جنکينز به تشريح گستره جهاني خرده فرهنگ پورنوگرافي اينترنتي مي پردازد.به اعتقاد وي نظام و بنياد اين گروهها به واسطه بهرهگيري از تفاوتهاي موجود در نگرش اجتماعي و قانوني کشورهاي مختلف قادر به بقا است. به اعتقاد جنكيز بسياري از تصاوير سکسي محصول جهانگردي سکس در کشورهاي درحال توسعه آسيا و آمريکاي لاتين است.تعداد زيادي از تابلوهاي پيامرساني در كشور هاي ژاپن،روسيه و ساير کشورهاي اروپاي شرقي نسب شده است.


در فصل نهم كتاب،جنکينز ايدههاي خود درخصوص راهكارهاي کاهش پورنوگرافي اينترنتي کودکان را ارائه ميدهد.به اعتقاد وي،تنها پاسخ مؤثر،هدف قرار دادن بنياد خرده فرهنگ پورنوگرافي اينترنتي يعني از بين بردن تابلوهاي پيامرساني و گروههاي خبري منتشر كننده پورنوگرافي کودکان است.از بين بردن تابلوهاي پيام رساني بايد مطابق قوانين هر كشور صورت پذيرد تا دستيابي به چنين اطلاعاتي به تدريج مشکلتر شود.


توصيه جنكيز درخصوص گروههاي خبري كه از جايگاه فيزيكي برخوردار نمي باشند،همکاري با ارائه دهندگان خدمات اينترنتي در راستاي از ميان برداشتن کامل پورنوگرافي کودکان نيست،چراكه عملاً غيرممکن است،اما ميزان مبادلات را به ميزان چشمگيري کاهش ميدهد.


کتاب جنکينز عليرغم وجود نقصهايي در آن از ارزش فراواني برخوردار است.چراكه وي توانسته است،با آرامش و در حالي که تنفر شخصي خود را از موضوع به صراحت نشان ميدهد،به بحث درخصوص پورنوگرافي كودكان به پردازد.اين مسئله به خودي خود موفقيت در باب موضوعي جنونآور تلقي ميشود.روش وي شيوه اي با ارزش جهت تحقيق درخصوص خرده فرهنگهاي اينترنتي فعال در حوزه هاي ممنوع و زننده جنسي محسوب مي گردد.


بحث وي درخصوص بنياد و زيرساخت خرده فرهنگ پورنوگرافي اينترنتي و پراکندگي آن در سراسر دنيا،روشن ميسازد که چرا تلاشهايي که براي کنترل اين معضل،به واسطه ي افزايش ميزان جريمهها و نظارت همه جانبه بر اينترنت،صورت مي گيرد،نه تنها از مشکل نكاسته بلکه حقوق صدها ميليون کاربررا نيز زيرپا گذارده است.


پيشنهادات جنكينز در راستاي اصلاح قوانين،ظاهراً در کاهش بسياري از پيگردهاي قانوني بيمورد«پورنوگرافي کودکان» تأثير به سزايي خواهد داشت.پژوهش وي در اخلاقيات و توجيهات اعضاي خرده فرهنگ پورنوگرافي اينترنت بينش سودمندي از چگونگي تلقي و توجيه کار از ديد اعضاي خرده فرهنگ ارائه ميدهد.منابع اطلاعاتي اندکي درباب پورنوگرافي کودکان براي محققان زمينههاي جنسي وجود دارد كه اين اثر،عليرغم کاستيهايش،يکي از آنهاست.
منبع:


Looksmart.comپي نوشت:1. Robert Bauserman،روزنامهنگار و منتقد


2. Bulletin board،صفحه اخبار و اعلانات اينترنتي است که برخي از کاربران مجاز به خواندن اطلاعات آن و افزودن اطلاعات به آن مي باشند.


3. Auto load


4. Newsgroups،گروهي از کاربران اينترنتي با سلايق مشترک در زمينهاي خاص که به تبادل اطلاعات از طريق پست الكترونيك مي پردازند.


5. Usenet،سرويسي اينترنتي برخوردار از هزاران گروه خبري.


6. شبکه هايي ارتباطي از طريق مودم و بدون اينترنت که کاربران خود را از راه دور به هم مرتبط ميسازند.

 

منبع: سایت دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی