Gerdab.IR | گرداب

جایی که شیعه بودن جرم است

تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۳۹۰

محاصره پاراچنار بدتر از غزه است و در آنجا ابتدا دست شیعیان و بعد پا و سرشان را می برند و این همه جنایت انجام می دهند و از هیچکس هم صدایی بلند نمی شود.