Gerdab.IR | گرداب

آشنايي با براندازي نرم

تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۸۸

در اهـمـيـت ايـن مطلب ، همين قدر بايد گفت كه امروزه خواسته مهم و راهبردى دشمنان انقلاب اسـلامـى ، تـحقق اين نوع از براندازى در ميهن عزيز ماست . براندازى نرم مانند موريانه هوشيارانه عمل مى كند، عجله نشان نمى دهد و از درون مى پوكاند.

سـخن از براندازى نرم سخنى تازه نيست ! از روزگاران دور، هرگاه قدرتى قصد داشت حكومتى را براندازد، چنانچه توان نظامى اين كار را نداشت و يا هزينه آن را سنگين مـى ديـد، سـعـى مـى كـرد تـا بـا روش هـاى مـخـتـلفـى غير از حمله نظامى به هدف خويش نـائل آيـد. گـاه از روش هـاى امـنـيـتـى ، و گـاه از روش هـاى فـرهـنـگـى و تـبليغى استفاده می کرد. در عين حـال ، امـروزه بـه دليـل پـيـشـرفـت هـاى شـگـرف بـشـرى در دانـش هـاى مختلف و پيدايش نـسـل جـديـدى از رسـانه ها و نيز گسترش جوامع آزاد و مردم سالار، همچنين افزايش قدرت دولت هـا در مـقـابـله بـا تـهـديـدات نـظـامـى و امـنـيـتـى ، رويكرد حكومت هاى استكبارى به براندازى نرم بيش از سابق شده است .
 
استفاده از شيوه هاى نو در اين خصوص نيز كار را چـنـان جـلوه مـى دهـد كه گويى براندازى نرم ، روشى نو براى ساقط ساختن حكومت هاى مخالف قدرت هاى استكبارى است .
در اهـمـيـت ايـن مطلب ، همين قدر بايد گفت كه امروزه خواسته مهم و راهبردى دشمنان انقلاب اسـلامـى ، تـحقق اين نوع از براندازى در ميهن عزيز ماست . براندازى نرم مانند موريانه هوشيارانه عمل مى كند، عجله نشان نمى دهد و از درون مى پوكاند.

بـرانـدازى نرم در اصطلاح به معناى ((اجراى برنامه اى حساب شده ، مسالمت آميز و دراز مدت براى نفوذ در اركان سياسى يك نظام )) است كه به منظور تغيير سيستم سياسى يك كـشـور و يـا ايـجـاد تـغـيـيـر و تـحـول اساسى در ارزش هاى اساسى حاكم بر مديران آن صورت مى گيرد. آمريكا در سال هاى اخير از اين روش براى براندازى رژيم هاى مخالف خـود بـارهـا اسـتـفـاده كـرده است . تضعيف رهبرى ، تفرقه اندازى و نبرد رسانه اى از مهم ترين فعاليت ها در براندازى نرم است و در مقابله با آن تقويت اتحاد خودى ها و تضعيف اتحاد مخالفان نـظـام اسـلامـى ، جـديـت در نـظـارت ، تاءييد صلاحيت ، حفاظت اطلاعات و حراست ها، تقويت دروس عـقـيـدتـى ، سـيـاسـى (بـا تاءكيد بر درس اخلاق )، زير نظر گرفتن رفتارهاى مـخـالفـان نـظام و خنثى سازى سريع شايعات دشمن ، افزايش آگاهى هاى مردم و تقويت روحـيـه امـيـد و پـايـدارى در بـيـن آنان ، اطاعت از رهبرى و همراهى با روحانيت متعهد در خط رهبرى و تلاش براى جذب مجدد كسانى كه از نظام اسلامى كدورت پيدا كرده اند، از جمله فـعـاليـت هـاى خنثی سازی با آن است .
روش ها و فعاليت ها در براندازى نرم:
1: . راهكارهاى سياسى: که خود به چند دسته تقسیم می شود
- اسـب تـروا: تـلاش بـراى بـازگـشـايـى سـفـارت آمـريكا در تهران ، تقويت NGOهاى طرفدار آمريكا در ايران و حمايت مستقيم از جنبش به اصطلاح طرفدار دموكراسى ـ جنگ روانى : افزايش مراودات رسمى مقامات دولت آمريكا با ضد انقلاب داخلى ، گسترش ‍ برنامه هاى راديو و تـلويـزيـونـى راديـوفـردا و صـداى آمريكا، افزايش آستانه جنگ در اذهان مردم ايران با تـبـليـغـات انـجـام عـمـليـات نـظـامى و بالاخره تمركز روى نقض حقوق بشر در ايران از محورهاى اصلى اين راهكار است
- نفوذ: تلاش مى شود هواداران غرب در پست هاى كليدى نظام رسوخ كنند

سـرنـوشـت حـتـمـى : وانـمـود مى شود كه دمكراسى آن هم از نوع غربى آن ، نوعى وحى منزل است كه بايد لزوما و به دقت اجرا شود و اين سرنوشت حتمى هر اجتماعى است

ـ سـاخـت حـزب : تـلاش بـر ايـن اسـت كـه بـا تـاءسـيس يك حزب مخالف دولت كه در عين حـال خـود را مـعـتـدل و مـسـئول نـيـز جلوه مى دهد چنان شود كه همه مخالفان نظام ، بويژه كـسـانـى كـه خـود زمانى از طرفداران نظام بوده اند اما به هر دليلى از آن زده شده اند، جذب و سازماندهى گردند.
- جـذب نـظـامـيان : سعى مى شود فرماندهان نظامى توسط مخالفان نظام جذب گردند و سربازان براى دفاع از نظام بى انگيزه شوند.

ـ صـلح طـلبـى : تـلاش مـى شـود مـخـالفـان نظام در افكار عمومى طرفدار صلح و صفا مـعـرفـى شـونـد و طـرفـداران نـظـام اهـل خـشـونـت و جـنـگ طـلبـى ! امـا در هـمـان حال در پشت پرده اين مخالفان نظام هستند كه دست به خشونت مى زنند.

ـ انـتـخابات فعال : تلاش مخالفان نظام در براندازى نرم ، بر اين است در انتخابات و تمامى جاهايى كه بتوان خود را مطرح كرد، حضور فعالى داشت

. ـ حـمـايت هاى جهانى : تلاش مى شود تا با رسانه هاى گروهى غرب ، سازمان هاى حقوق بـشـرى ، تـشـكـل هـاى بـيـن المـللى و نيز با نمايندگان كنگره آمريكا و کشورهای غربی ارتباطات وسيعى برقرار گردد و حمايت هاى مختلف سياسى و مادى براى مخالفان نظام جذب گردد.

ـ اتـحـاد مخالفان نظام : سعى مى شود بين مخالفان نظام ، در قالب جنبش هاى جعلی به ویژه معلمين ، كـارگـران و دانـشـجـويـان نوعى هماهنگى برقرار گردد و همه نيروها براى مخالفت با نظام موجود در مسيرى واحد قرار گيرند.
 
 آمـادگـى : در بـرانـدازى نـرم ، تلاش بر اين است مخالفان نظام از آمادگى لازم براى جـايـگـزيـنـى بـرخـودار بـاشـنـد تـا در صـورت بـروز مـشـكـل بـراى نظام حاكم به سرعت از فرصت استفاده کرده و حکومت را در دست بگیرند

ـ تضعيف رهبرى : رهبرى محور اصلى وحدت در جامعه و مقابله با دشمنان دين خداست . از اين رو، دشمن تلاش دارد تا با ترويج شايعات مختلف ، از مـيـزان عـلاقـه ، اعـتـمـاد و اطاعت پذيرى مردم در برابر رهبرى بكاهد .
دشـمنان جمهورى اسلامى بويژه دولت آمريكا به خوبى دريافته اند تا زمانى كه مردم به ولايت فقيه وفادارند و به آن به عنوان يك نظام قانونى ، مشروع و مقدس مى نگرند، نـمـى تـوانـنـد سـلطـه خـود را بـر آنـان تـحـمـيـل سـازنـد. ايـن واقـعـيـت بـه شـكـل كـامـلا روشـن و عـريان در سخنان استانلى روم ، معاون رييس سازمان امنيت ملى آمريكا خودنمايى مى كند. او صريحا اعلام كرده بود:
"آنـچـه تـاكـنـون هـمـه تـحريكات ما را براى براندازى نظام جمهورى اسلامى ايران با ناكامى مواجه ساخته است ، اعتقاد مردم ايران به ولايت فقيه است ."

در واقـع از ديـدگـاه سـيا كه توسط ادوارد شرلى از كارشناسان برجسته آن بيان شده اسـت تـنـهـا سـرنـگـونـى ولايـت فـقيه به منزله تغيير ماهيت رژيم ايران است . او در تير 1377 در فـصـلنـامـه آمـريـكايى خاورميانه در جريان يك ميزگرد چهارنفره تصريح مى كند:
اگـر نـظـام ولايـت فـقـيـه در ايـران از هـم بـپـاشد آن وقت مى توان پذيرفت كه جمهورى اسلامى تغيير ماهيت داده و برقرارى روابط ممكن خواهد شد

انتخابات هدايت شده : از جمله روش هاى براندازى نرم در كشورهايى كه دمكراتيك هستند، فـعـال سـازى عـوامـل همفكر غرب در صحنه انتخابات مختلف بويژه رياست جمهورى است . عـوامـلى كـه مـمـكـن اسـت در ظـاهـر عـليـه غـرب حـرف هـم بـزنـنـد امـا در عـمـل بـا انـديـشـه هـاى غـرب هـمـسـويـى دارنـد. در چـنـيـن مـواردى غـرب بـا اسـتـفـاده از هزینه های هنگفتی كه صرف تبليغات كانديداى مطلوب خود مى كند و از طريق اعزام جمعى از مـتـخـصـصان تبليغاتى براى كمك به كانديداى مورد نظر و ايجاد اتحاد نظر در بين مخالفان براى حمايت از يك كانديداى مطلوب غرب ، دوستان خود را به قدرت مى رساند. آمريكا براى اين كه دخـالت هـايـش عـلنـى نـشـود، انجام قسمت هاى مهمى از اين ماءموريت را به سازمان هاى به ظـاهـر غـيـر دولتـى سـپـرده اسـت كـه نمونه برجسته آن بنياد جامعه باز متعلق به جرج سوروس است .
 
اين بنياد ، بر اساس ‍ راهكارهاى كميته خطر جارى ، تلاش دارد تا با جذب نخبگان فكرى و سياسى كشورهاى هدف ، دعوت از آنـان بـراى شـركـت در بـرخـى هـمـايـش هـاى به ظاهر علمى در ايالات متحده ، شبكه اى عـنـكـبـوتـى در آن جـامـعـه ايـجـاد كـنـد و بـا ايـجـاد اتـحـاد بـيـن ايـن شـبـكـه هـا، كـنـتـرل و هدايت مخالفان دولت را در دست گيرد و با روش هاى به ظاهر دمكراتيك ، مانند شـركـت در انتخابات هدايت شده ، قدرت سياسى را قبضه نمايد.
 

2:راهكارهاى اقتصادى
ـ با ایجاد تحریم های اقتصادی و بـهـره بـردارى از ضـعـف سـيـاسـت هـاى اقـتـصـادى نـظـام حاكم نهايت بهره بردارى به عمل مى آيد و طرفداران رژيم متهم به فساد و رشوه خوارى مى گردند؛
ـ كـمـك مـالى به خانواده هاى زندانيان و گروه هاى مخالف حكومت و حتى نظارت يا مشاركت در اعتراض ها؛
ـ تشويق اعتصابات و شورش هاى كارگرى
 

3: راهكارهاى فرهنگى

ايـجـاد تـرديـد در مـقـدسـات ديـنى : اصل اسلام نيز در معرض تهاجم دشمنان قرار دارد. سـامـوئل هـانـتـيـنـگـتـون كـه كـتـاب جـنـجـالى او "بـرخـورد تـمـدن هـا" تـبـديـل بـه بـيانيه اعلام جنگ محافظه كاران جديد شده بود، در اين كتاب مى نويسد كه دشمن ، طيف راست اسلامى نيست ، بلكه دين خود قرآن است :

"مساله اساسى غرب ، اسلام بنيادگرا نيست ، بلكه خود اسلام به مثابه تمدنى متفاوت اسـت كـه پـيـروانـش مـتـقـاعد شده اند فرهنگ شان برترين است و با پستى و فرومايگى قـدرت شـان بـاعـث آزار و اذيـت مى شوند. مساله اسلام ، سى آى ا، يا وزارت دفاع ايالات متحده نيست . مشكل اسلام ، غرب به مثابه تمدنى ديگر است كه مردمش جهانى بودن فرهنگ شـان را بـاور دارنـد و بـرآنـنـد كـه اگـر قـدرت در حال زوالى بخواهد به آنان تحميل شود، فرهنگ عالى و برتر آنان وظيفه دارد آن فرهنگ را در سراسر جهان بگسترد."

ـ حمايت مكرر و مؤ كد از حقوق بشر و دموكراسى در ايران ؛
ـ تـدارك شـبـكـه هـاى مـتـعـدد راديو تلويزيونى براى ايرانيان با استفاده از جديدترين فنآورى هاى روز؛به منظور عملیات روانی و بى اعتبار جلوه دادن منابع خبرى نظام بويژه صدا و سيما
ـ ايجاد تحير و سرگردانى ذهنى در بين مردم : سعى مى شود با طرح حجم عظيمى از سؤ ال ، مـخـاطـب را در بـاورهـاى خـود بـه تـرديـد انـدازد. به عنوان مثال حـجـم عـظـيـمـى از سـؤ ال در خصوص ولايت فقيه و يا دفاع مقدس براى جوانان كشور طرح مى كنند و آنان را به شـك و شـبـهـه مـى انـدازنـد. البـتـه طرح سئوالات واقعى براى رفع شبهات حقيقى امرى پـسـنديده است اما در اين باب ، هدف طرح سئوال و فهم واقعيت نيست ، هدف ايجاد شبهه در اذهان مردم است
ـ ايجاد تصويرى دلفريب از آمريكا در اذهان مردم
- نابود ساختن انگيزه دفاع از كشور و ناموس در صورت حمله احتمالى آمريكا
نـبـرد رسـانـه اى : رسـانـه هـاى اسـتـكـبـارى بـه صورت نسبتا يكدست در كنار برخى روزنـامـه نـگـاران مـزدور و يـا فـريب خورده داخلى تلاش مى كنند تا زمينه را براى نفوذ دشمن مهيا سازند.
 

4: راهكارهاى اجتماعى
- گسترش فساد و اعتياد در جوانان كشور
ـ تـضـعـيـف روحـانيت متعهد: روحانيت متعهد پاسدار اصلى اعتقادات دينى مردم است . كاستن از نفوذ روحانيت ، به مفهوم هموار ساختن راه براى نفوذ فرهنگ غربی در کشور است سيا در این باره مى گويد:
كليد اصلى براى ايجاد يك تغيير بنيادين در سياستهاى ايران از بين بردن خصوصيات انـقلابى رژيم ايران است و اين فقط با تحريم اقتصادى به دست نمى آيد. بلكه بايد نفوذ روحانيت را از بين برد و عقايد انقلابى از درون تهى شود.
 

5: راهكارهاى امنيتى
- ايـجـاد اتحاد بين مخالفان نظام : در اين مرحله تلاش مى شود تا همه مخالفان نظام و سرخوردگان از آن از همه اقشار حتى نظامى و روحانى جذب ، انسجام و سازمان پيدا كنند.
- از كـار انـداخـتـن مـراكـز كـليـدى نـظـام : در اين مرحله به كمك رسانه هاى غربى و يا رسـانـه هـاى وابـسـتـه بـه غـرب تـلاش مـى شود چهره ها و مغزهاى اصلى نظام ، بويژه شـخـص ‍ رهـبـرى و يـا نـزديـكـان اصـلى او مـورد ترور شخصيت قرار گيرند و با القاء شـبـهـات ، سـؤ الات و پخش شايعات مختلف قدرت رهبرى و ساير مراكز اثر گذار نظام تضعيف گردد. حمله به قانون اساسى را نيز مى توان در اين مرحله تصور كرد.
- نـفـوذ در مـراكـز قـدرت نـظـام : بـايد با تضعيف مراكز نظارتى نظام ، مانند شوراى نگهبان و هسته هاى گزينش چنان كرد كه زمينه نفوذ براى هواداران غرب مهيا تر شود.
- بـى اعـتبار سازى رسانه ملى : رسانه ملى بايد به شيوه هاى مختلف به تصرف در آيـد. حـال اگـر نـشـد بايد آن را از اعتبار انداخت و متهمش كرد كه دروغ مى گويد و جناحى عـمـل مـى كـند. سپس رسانه هاى جايگزين مطرح مى شود كه امروزه در سايه پيشرفت هاى فن آورى دستيابى به آن كار سختى نيست .
- از كـار انـداخـتـن نـيـروهـاى ضـد براندازى : نيروهاى امنيتى و نظامى بويژه سپاه مهم تـريـن نـيـروهـايـى هستند كه بايد در برابر براندازان بايستند. توپخانه رسانه اى دشـمـن تـلاش مـى كـنـد تـا ايـن نـيـروهـا را بـى انـگـيـزه كـنـد و بـا طـرح مـبـاحـثى نظير قتل هاى زنجيره اى و امثال آن دستگاه امنيتى يك كشور را تضعيف كند.
- بـيـرون رانـدن مـخـالفـان : با نفوذ تدريجى و قدرت يابى هواداران غرب در مراكز حساس ، كار تصفيه تدريجى اين مراكز از طرفداران واقعى نظام ، در صورتى كه دست از عقايد ارزشى خود بر ندارند آغاز مى شود و به اين ترتيب يك براندازى نرم صورت گرفته است .

منابع مورد استفاده:
سايت آفتاب ، 31 / 2 / 1386.

از جمله راهكارهاى پيشنهادى پروژه دلتا براى برخورد با ايران اين موارد بود. در ايـن بـاره ، گـفتنى است : پروژه دلتا، عنوان مجموعه اى از سياست هاى پيشنهادى ((كميته خـطـر جـارى )) دربـاره نـحـوه بـرخـورد آمـريـكـا بـا خـطـر ايـران اسـلامى است . ماهيت اين پـيـشـنـهـادات طـورى است كه نشان مى هد با هدف فروپاشى از درون نظام اسلامى تهيه شده اند.

در مـهـرمـاه 1384 كـميته خطر جارى طى گزارشى كه با عنوان ((ايران و آمريكا، رهيافت جـديـد)) تـنـظـيـم شـده اسـت ، چـنـدين روش و راهكار پيشنهاد كرد كه به نام پروژه دلتا شـهـرت يـافـت . وقـايـع و رخـدادهـاى سـال هـاى اخـيـر نـشـان مـى دهـنـد دولت آمـريـكـا در عمل به اين رهنمودها جديت نشان داده است .

رابرت دريفوس ، بازى شيطان ، برگردان : فريدون گيلانى ، قسمت 31.

كيهان ، 12 / 6 / 1386، ص 2.

آمريكا و گفتمان استكبارى ، پيشين ، ص 94 ـ 95.

جريان برانداز و استراتژى براندازى خاموش ، اداره سياسى سپاه ، ص 27.

بـيـانـات رهـبـر مـعظم انقلاب اسلامى در اجتماع بزرگ زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى ، 1 / 1 / 86 .

آمريكا و گفتمان استكبارى ، پيشين ، ص 94 ـ 95.

جريان برانداز و استراتژى براندازى خاموش ، اداره سياسى سپاه ، ص 27.

آمـريـكا و گفتمان استكبارى ، پيشين ، ص 94 ـ 95. 195. كيهان ، 13 / 4 / 1386، ص 2.

بـرداشـت كـلى از مـبـاحـث پـيـشين و نيز با اقتباس از: جريان برانداز و استراتژى براندازى خاموش ، اداره سياسى سپاه ، ص 36 ـ 44.