Gerdab.IR | گرداب

وبلاگ "پسرک چوپان"

ببخشید آقا! می تونم به خانومتون نگاه کنم؟

تاریخ انتشار : ۰۲ تير ۱۳۹۰

دیدم همه بازار دارن بدون اجازه نگاه می کنن و لذت می برن، من گفتم حداقل از شما اجازه بگیرم که نامردی نکرده باشم... حالا هم یقمو ول کنین، از خیرش گذشتم...

گرداب- جوان خیلی آرام و متین به مرد نزدیک شد و با لحنی مودبانه گفت: «ببخشید آقا! من می تونم یه کم به خانوم شما نگاه کنم و لذت ببرم؟»
 
مرد که اصلا توقع چنین حرفی را نداشت و حسابی جا خورده بود، مثل آتشفشان از جا در رفت و میان بازار و جمعیت، یقه جوان را گرفت و عصبانی، طوری که رگ گردنش بیرون زده بود، او را به دیوار کوفت و فریاد زد: «مردکه عوضی، مگه خودت ناموس نداری ...می خوری تو و هفت جد آبادت... خجالت نمی کشی؟...»

جوان امّا، خیلی آرام، بدون اینکه از رفتار و فحش های مرد عصبی شود و عکس العملی نشان دهد، همانطور مودبانه و متین ادامه داد: «خیلی عذر می خوام فکر نمی کردم این همه عصبی و غیرتی شین، دیدم همه بازار دارن بدون اجازه نگاه می کنن و لذت می برن، من گفتم حداقل از شما اجازه بگیرم که نامردی نکرده باشم... حالا هم یقمو ول کنین، از خیرش گذشتم.»
 
مرد خشکش زد... همانطور که یقه جوان را گرفته بود، آب دهانش را قورت داد و زیر چشمی زنش را برانداز کرد...