Gerdab.IR | گرداب

"ماموریت در بن‌بست"؛ مستندی از غائله 18 تیر

تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۳۹۰

این هرج و مرج محدود به چند خیابان، هم بازیگرانی داخلی داشت و هم بازیگردانانی خارجی...