Gerdab.IR | گرداب

رهبري و جوان

تاریخ انتشار : ۱۰ مرداد ۱۳۹۰

جوان بايد در درون خود، در دل خود، در وجدان خود احساس كند كه نسبت به آينده اين كشور مسئوليتي دارد...