Gerdab.IR | گرداب

تزلزل لیبرال دموکراسی

تاریخ انتشار : ۱۸ آبان ۱۳۹۰

باطن شریر غرب حکایت از جنگ طلبی آنها می‌کند؛ حکایت از میل وافر و اشت‌های سیری ناپذیر آنها بر منابع انرژی جهانی می‌کند. این را ملت‌ها می‌بینند. روز به روز آبروی لیبرال دموکراسی و آمریکا که پیش قراول لیبرال دموکراسی است، در نظر ملت‌ها دارد کم و کمتر می‌شود.