Gerdab.IR | گرداب

Tell me why

تاریخ انتشار : ۱۹ آبان ۱۳۹۰

آیا زندگی‌ام در دنیای پر از جنگ باید هدر رود؟