Gerdab.IR | گرداب

اعترافات جدید تاج‌زاده

تاریخ انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۰

من از نسل تاجم نه از انقلاب/ من از نطفه‌ فتنه زاییده‌ام

پر از سودم و نفع و فاییده‌ام
که عمری به احزاب پائیده‌ام


سخن‌های سوهان روحم زیاد...
مخ خلق را خوب ساییده‌ام


درون اوین گرم و نرم ست و دنج
من ازقبل بازداشت چائیده‌ام


من هرگز نگفتم که اینجا بد است
اگر گفته‌ام ژاژ خائیده‌ام


من از نسل تاجم نه از انقلاب
من از نطفه‌ فتنه زاییده‌ام


 

ملت ابراهیم