Gerdab.IR | گرداب

شب تنهایی زهرا رسیده

تاریخ انتشار : ۰۱ بهمن ۱۳۹۰

ز بس که آه زهرا از دل زهرا کشیده آه/ برای آسمانی ها بساط گریه چیده آه