Gerdab.IR | گرداب

ماندگان را تا ابد شرمنده کرد

تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۰

من هرگز اجازه نمی دهم که صدای حاج همت در درونم گم شود. این سردار خیبر، قلعه قلب مرا نیز فتح کرده است. سید مرتضی آوینی