Gerdab.IR | گرداب

خنجر ماهواره بر شاھرگ جوانان ایرانی

تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۳۹۱

تاثیرات منفی ناشی از تماشای برنامه‌ھایی از ماهواره غیرقابل انکار بوده و این اثرات منفی خصوصا بر جوانان و نوجوانان بیشتر از سایر افراد و بزرگسالان خواھد بود.

به گزارش گرداب، حجت الاسلام "علی بنی‌صدر"، کارشناس و محقق مذھبی در گفت‌وگویی اظھار داشت: «معمولا اغلب برنامه‌ھای ماھواره‌ای برای عموم مردم جامعه قابل استفاده نیست. برخی برنامه‌ھا و شبکه‌ھای فارسی زبان به ترتیبی ھستند که مردم ما می‌توانند از آنھا استفاده کنند.»

وی در ادامه افزود: «برنامه‌ھایی که از شبکه‌ھای فارسی زبان پخش می‌شود، اساسا ارزشی ندارند. این برنامه‌ھا به ھیچ وجه بار معنایی نداشته و فاقد ھرگونه قصد و غرض علمی، فرھنگی، اجتماعی و حتی سیاسی ھستند و به طور کلی وقت گذاشتن برای آنھا قطعا تلف کردن عمر و زمان است.»

این کارشناس مذھبی در ادامه تاکید کرد: «این برنامه‌ھای ھجو و بی‌خاصیت ماھواره‌ای معمولا اثرات بسیار مخربی داشته و بعضا برنامه‌ھایی ھستند که فساد اخلاقی در آنھا به وضوح قابل مشاھده است. تاثیرات منفی ناشی از تماشای چنین برنامه‌ھایی غیرقابل انکار بوده و این اثرات منفی خصوصا بر جوانان و نوجوانان بیشتر از سایر افراد و بزرگسالان خواھد بود.»

حجت الاسلام بنی‌صدر در ادامه با اشاره به این مطلب که دست‌هایی از برنامه‌ھای فارسی زبان که از شبکه‌ھای ماھواره‌ای پخش می‌شود، برنامه‌ھای سیاسی است، تصریح کرد: «چنین برنامه‌ھایی در مواجھه با نظام و انقلاب و ارزش‌ھای سیاسی ماست و با توجه به اینکه سابقه آنھا برای ما روشن است، قطعا از جانب دشمنان ایران و نظام و دشمنان انقلاب تغذیه شده و بودجه آن در دولت‌ھای غربی تصویب و تامین می‌شود.»

وی در در ادامه تاکید کرد: «چیزی که در این شبکه‌ھا بسیار واضح و بارز است، دروغ و دروغ پردازی است، اما متاسفانه اخیرا شبکه‌ھایی ایجاد شده که ھجمه دینی بر افراد وارد کرده و بر اعتقادات ما تاثیر گذارند. شبکه‌ھایی که به زبان فارسی طراحی شده و تبلیغ مسیحیت می‌کنند و بودجه‌ھای آنھا از طریق نظام‌ھای استکباری تامین می‌شود.»

این کارشناس مذھبی در ادامه تاکید کرد: «ھدف چنین شبکه‌ھایی تبلیغ ادیانی مثل بھائیت و به طور گسترده وھابیت است که ھدف آنھا عقاید مسلم شیعیان خواھد بود.»

بنی‌صدر افزود: «مسئله‌ای که در این برنامه‌ھا بارز و واضح است، تخریب و سست کردن اعتقادات مسلمین و شیعیان است. قطعا تاثیرات منفی چنین برنامه‌ھایی بر افرادی که اطلاعات مذھبی و دینی آنھا در سطح پایینی است، بیشتر خواھد بود.»

وی در پایان با اشاره به این نکته که متاسفانه عده‌ای از مردم از این برنامه‌ھا استقبال می‌کنند، تاکید کرد: «به ھر ترتیب مسئولین باید تصمیمی قطعی در این مورد بگیرند و ھمچنین خانواده‌ھا نیز باید دقت داشته باشند و مراقب آفت‌ھایی که در اطراف ما وجود دارد، باشند.»

منبع: برنا