Gerdab.IR | گرداب

شایعه جدید در فضایی مجازی+تصاویر

تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۹۴

در تاریخ ایرانیان مومیایی کردن اجساد سابقه نداشته و تصاویر مطلب مربوط به شاه باستانی ایرانی نیست.

به گزارش گررداب از باشگاه خبرنگاران انتشار عکس به همراه متنی به این مضمون که جسد مومیایی شده مربوط به یکی از شاهان باستانی ایران در مسیر شهرک حسن آباد استان سنندج در فضای مجازی خبرساز شده است. 

متن شایعه به این شرح است:
دﺭ ﺣﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺴﻴﺮ ﺷﻬﺮﮎ ﺣﺴﻦ ﺁﺑﺎﺩ - ﺳﻨﻨﺪﺝ، 5 ﻗﺒﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻃﺒﻖ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ، ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺭﺍ 3 ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻝ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﮔﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻤﺒﺎﺗﻤﻪﺍﻱ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺍﺷﻴﺎﺋﻲ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻧﻴﺰﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻲ، ﺩﺳﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﻔﺮﻏﻲ ﻭ ﮐﺎﺳﻪﻫﺎﻱ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﻴﻨﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﮐﺸﻒ ﺍﻳﻦ ﮔﻮﺭﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﻳﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪﻧﺪ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻳﮏ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﻳﻦ ﺟﺴﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻻﻳﻪ ﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮﺏ ﻭ ﺳﺎﺭﻭﺝ ﻭ ﻻﻳﻪ ﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺁﻥ ﻃﻼﮐﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﻃﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮﺕ ﺩﻗﯿﻘﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻱ ﻃﻮﻝ ﺟﺴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺳﺮ ﺍﻳﻦ ﺟﺴﺪ ﻳﮏ‏( ﻳﺎ ﺩﻭ ‏) ﺟﻌﺒﻪ ﻱ ﻃﻼﻳﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﺷﻴﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﻃﻼ، ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻳﮏ ﻧﻴﺰﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﻱ ﺳﻴﻨﻪ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻱ ﺑﺪﻥ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺷﻴﻪ، ﻳﮑﻲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻘﺎﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ . ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻴﺨﻲ ﺣﮏ ﺷﺪﻫﺎﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺟﺴﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﻱ ﺗﺎﺑﻮﺕ، ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺣﮏ ﺷﺪﻩ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺴﺪ، ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﺴﻢ ﺍﺳﺖ . ﺍﻳﻦ ﺟﺴﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺁﻥ ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻧﺪ .

ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺟﺴﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩ، ﺍﻣﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺷﺒﮑﻪ ﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺤﻠﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﺟﺴﺪ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮﻭﺩ .

ﻗﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﮐﺸﻒ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ 500 ﻣﺘﺮﻱ ﺗﭙﻪ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻠﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﮐﻮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻣﺎﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻃﻼﻋﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ."

کشف 5 قبر تاریخی در مسیر شهرک حسن آباد

کشف 5 قبر تاریخی در مسیر شهرک حسن آباد

کشف 5 قبر تاریخی در مسیر شهرک حسن آباد


پاسخ شایعه
1. کشف گورستان تاریخی در سنندج ، بهانه ای برای سو استفاده افراد سودجو شد تا به پخش تصاویری منتسب به یک مومیایی بپردازند .

2. گورستان تاریخی شهرک زاگرس سنندج در ۲۲ آبان ۸۷ و در پی عملیات راهسازی جاده روستای حسن آباد کشف شد.

3. مدیر کل میراث فرهنگی استان کردستان در همان زمان کشف مومیایی در این گورستان را تکذیب کرد.

4. منتشر کننده بلوتوث در مراغه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی اشیاء موجود در بلوتوث کشف و ضبط و مشخش شد این مومیایی یک مانکن بوده که با کلاه‌گیس و تور پوشانده شده و با خط میخی روی یک تخته چوبی نوشته شده است .

5. با فاش شدن راز مومیایی تقلبی و تحقیقات ویژه از متهم ، وی اعتراف کرد مومیایی تقلبی را خود ساخته است و قصد سودجویی و فروش این مانکن را داشته است.

6. مومیایی کردن جسد در ایران سابقه نداشته و موارد کشف شده چون مرد نمکی و ... همگی در اثر عوامل طبیعی و محیطی حفظ شده اند. کذب بودن مومیایی های ادعا شده به مرور زمان مشخص و جعلی بودن آنها اثبات شده است .

7. دقت در تصاویر و مقایسه با سایر مومیاییها نیز گویای جعلی بودن آن است .

تمیزی بیش از اندازه تابوت و جسد ، حفظ حالت طبیعی و سالم بودن جسد و اشیاء ... همگی نشانگر جعل و زمینه ای برای سو استفاده از احساسات مردم ایران و سودجویی جاعل بوده است .