Gerdab.IR | گرداب

ضریب نفوذ تلفن اعلام شد

تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ۱۳۹۴

دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات، وضعیت ارتباطات داخلی کشور را در حوزه تلفن ثابت تا پایان شهریورماه ۹۴ منتشر کرد.

به گزارش گرداب، براساس بررسی های صورت گرفته تا پایان شهریورماه سال ۹۴ بالغ بر ۳۴ میلیون و ۱۶۱ هزار و ۸۹۷ خط تلفن ثابت در کشور نصب شده که از این تعداد ۲۹ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۷۰ خط، فعال است. از این رو ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور ۳۷.۸۹ درصد اعلام شده است.

تا پایان شهریورماه ۹۴ و در ماههای پایانی برنامه پنجم توسعه کشور، ۴۷ هزار و ۵۳۰ روستا، دارای تلفن خانگی هستند و تعداد روستاهای دارای ارتباط نیز ۵۳ هزار و ۸۱۵ روستا اعلام شده است. برهمین اساس، تعداد مشترکان سرویس تلفن بی سیم روستایی (WLL ) یک میلیون و ۲۸۱ هزار و ۷۸۳ مشترک است و ۱۴۵ هزار و ۸۰ تلفن همگانی نیز در کشور نصب شده است.

آمار منتشر شده از سوی دفتر بررسی های فنی اقتصادی وزارت ارتباطات حاکی از آن است که تهران با ضریب نفوذ ۵۶.۶۲ درصد بیشترین تعداد مشترک تلفن ثابت را دارد و استان سیستان و بلوچستان با ضریب نفوذ ۱۷.۶۳ درصد در رتبه آخر تعداد مشترکان تلفن قرار گرفته است. در همین حال بیشترین روستاهای دارای ارتباط نیز در تهران و البرز قرار دارند و کمترین روستاهای دارای ارتباط مربوط به استان یزد است.

در این بررسی ها مشخص شد که استان مازندران طی مدت مشابه یک سال گذشته بیشترین درصد افزایش تعداد روستاهای دارای ارتباط را به خود اختصاص داده است و بیشترین مشترکان WLL روستایی نیز در استان سیستان و بلوچستان و کمترین آنها در استان قم قرار دارند.

بررسی ها نشان می دهد که ۵ اپراتور بخش خصوصی تلفن ثابت نیز در مجموع ۵۴۲ هزار تلفن در کشور نصب کرده اند که ۲۳۷ هزار و ۸۵۱ خط آن، دایر است.

این درحالی است که در قانون برنامه پنجم توسعه، تا پایان سال ۹۴ باید تمامی روستاهای دارای بیش از ۲۰ خانوار، تحت پوشش تلفن خانگی قرار گیرند. در همین حال ارتباط عمومی برای تمامی روستاهای دارای ۲۰ خانوار و کمتر و نیز ایجاد دفاتر ICT روستایی در تمامی روستاهای دارای بیش از ۷۰ خانوار، در این قانون دیده شده است.