Gerdab.IR | گرداب

سید رضا عاملی تشریح کرد:

قدرت، از فضای فیزیکی به فضای مجازی توسعه پیدا کرده است/ تبدیل‌های مهم در نظام ارتباطی

تاریخ انتشار : ۰۵ مرداد ۱۳۹۵

وی ماژولار عمل کردن، لایه ای بودن و یکپارچه شدن خدمات اینترنتی را از خصوصیات معماری اینترنتی برشمرد.

به گزارش گرداب، سید رضا عاملی رئیس دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران در دهمین همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، با بیان اینکه مواجهه با فناوری های نیازمند شناخت است، گفت: این که گاهی تهدیدها را فرصت و فرصت ها را تهدید فرض می کنیم، ناشی از عدم شناخت درست از این پدیده است. رویکرد آسیب شناسانه به فضای مجازی، تمام فرصت ها را تبدیل به تهدید می کند.

وی با اشاره به این نکته که رویکرد ابزاری به فضای مجازی، فضای مجازی را به مثابه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظر می گیرد که مطابق با تفکر مهندسی در ایران است، خاطر نشان کرد: رویکرد راهبردی تلاش دارد توجه همزمان به آسیب ها و فرصت ها داشته باشد.

این استاد دانشگاه تهران، رویکرد دوفضایی را جامع ترین رویکرد به فضای مجازی نام برد و افزود: این رویکرد در وهلۀ اوّل تلاش دارد ماهیت این پدیده را درک کند.

عاملی در ادامه افزود: رسانۀ جدید، رسانه ای است مبتنی بر پلتفرم دیجیتال که دارای ایدتولوژی بر مبنای تفکر لیبرال است.

وی با بیان اینکه قدرت از فضای فیزیکی به فضای مجازی توسعه پیدا کرده است و نظام های قدرت با استفاده از فضای مجازی، یک توانش ویژه ای پیدا کرده اند، اظهار داشت: صنعت بازنمایی به دنبال این است که طوری که خودش علاقه دارد، پدیده ها را بازنمایی کند. منبع قدرت در فضای مجازی، فضای داده ای والگورتیم های هوشمند است. دامنه دانش گسترش پیدا کرده و فناوری علم نیز فضای جدیدی از فهم، عمل و زندگی را به وجود آورده است.

این استاد دانشگاه بیان داشت: عدالت اجتماعی مبتنی بر فضای مجازی می تواند تبدیل به یک سیستم در کشور شود که منجر به از بین بردن فساد از نظام اداری ایران خواهد شد.

عاملی با بیان اینکه محور توسعۀ قدرت انسان برخواسته از قدرت فکر انسان است، تاکید کرد: محور تحولات منتهی به توسعۀ قدرت انسان، ظهر جهان مجازی است.

وی فضای مجازی را ادامۀ فضای ذهن انسان و برخوردار از قابلیت های هوشمند ذهن انسان دانست و افزود: تحول در زمان و فشردگی در زمان کانونی ترین تغییر رد جهان هستی است.
رئیس دانشکده مطالعات جهان - دانشگاه تهران در دهمین همایش دانشجویان ایرانی خارج از کشور در مشهد مقدس ادامه داد: فضای مجازی یعنی توانش 10 به توان متمایل به منهای بی نهایت و فضای مجازی به دلیل همین قدرت متمایل به بی نهایتی که دارد، قدرت بسیار زیادی دارد. اگر قدرت را به معنای تکثیر بگیریم، با ظهور جهان مجازی با متراکم ترین سطح تکثیر مواجه شده ایم.

عاملی تاکید کرد: جهان مجازی، از محیطی متکثر، عددی شده، جهانی، غیر مرکزی، به هم پیوسته دارای ماهیت متفاوت از جهان فیزیکی برخوردار است و بر این اساس افزود: تعریف فضای مجازی متناسب با توسعۀ فناوریهای جدید، تغییر کرده است.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش ماژولار عمل کردن، لایه ای بودن و یکپارچه شدن خدمات اینترنتی را از خصوصیات معماری اینترنتی برشمرد و خاطرنشان کرد: شعار اینترنت همه چیزها این است که اشیا، مردم، اداده ها و روندها به اینترنت متصل می شوند.

وی در بخش پایانی اظهاراتش، تبدیل های مهمی که در نظام ارتباطات قدرت صورت گرفته است را به تفکیک زیر شرح داد:

تبدیل  ارتباطات محلی به ارتباطات فرا محلی، تبدیل امر آنالوگ شیئی به امر دیجیتال عددی، تبدیل روندهای تک عنصر قدرت به روندهای الگوریتمی قدرت، تبدیل امر مکان محور به امر فضا محور، تبدیل صنعت تک رسانه ای به صنعت همه رسانه ای، تبدیل کار قدرتی پرهزینه به کار قدرتی کم هزینه (تغییر مفهوم بهره وری)، تبدیل دسترسی سلسله مراتبی به قدرت به روندهای تک مرتبه ای، تبدیل قدرت مبتنی بر زمان فیزیکی به قدرت مبتنی بر زمان مجازی، تبدیل قدرت مبتنی بر کار حضوری به قدرت مبتنی بر کار غیر حضوری، تبدیل قدرت رسانه ای توده ای به قدرت مبتنی بر رسانۀ حرفه ای، تبدیل قدرت تک محور به قدرت هایپرلینک، تبدیل قدرت مرکزی به قدرت غیر مرکزی با همه مرکزی شدن قدرت، تبدیل قدرت غیر نظام مند به قدرت اتوماتیک شدن رندها  فرآیندهای قدرت، تبدیل قدرت نیمه هوشمند به قدرت تمام هوشمند، تبدیل قدرت غیر شبکه ای به قدرت شبکه ای و تبدیل قدرت استعماری اوّل (سلطۀ سرزمینی) و دوم (سلطۀ فرهنگی) به قدرت استعماری سوم (سلطۀ فراگیر مجازی)

گفتنی است این همایش از چهارم تا هفتم مردادماه در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.