Gerdab.IR | گرداب

بي بي سي: كودتای سبز شكست خورد

تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۱

سايت بي بي سي فارسي هر چند كه به تخطئه راديكاليسم كور در فتنه سبز پرداخت، اما نقش ويژه شبكه اطلاعاتي متبوع خود در راه اندازي اين حركت راديكال را كتمان كرد.

به گزارش گرداب، شبكه دولتي انگليس با اذعان به شكست فتنه سبز، سناريوي بازگشت به اصلاح طلبي و انتخابات را تأييد كرد.

سايت بي بي سي فارسي هر چند كه به تخطئه راديكاليسم كور در فتنه سبز پرداخت، اما نقش ويژه شبكه اطلاعاتي متبوع خود در راه اندازي اين حركت راديكال را كتمان كرد.

بي بي سي در تحليل خود با اشاره به حضور خاتمي در انتخابات برخلاف توقع فتنه گران مي نويسد: ترس از دست دادن اعتبار و مقبوليت خود موجب مي شد تا موسوي و كروبي و به درجاتي حتي خاتمي ضرورتي براي مداخله در جهت تعديل اعتراضات و شورش ها و انداختن آنها در مجرايي كه با راهبرد اصلاح طلبانه درون نظام همخواني داشته باشد نمي ديدند. اين اصلاح طلبان آن زمان چاره اي جز همراهي ضمني با جنبش سبز نداشتند و اين در حالي بود كه اين وضعيت، دست آنها را براي هرگونه مانور سياسي براي رقابت با گروه هايي كه اينك در حاكميت كاملا مسلط شده بودند، مي بست.

بي بي سي با تأييد سيطره دست اندركاران آشوب هاي 3 سال پيش بر اصلاح طلبان نوشت: اين گروه هاي راديكال بودند كه عمدتا از طريق شبكه هاي مجازي، سطح توقعات سياسي و اعتراضات را تعيين مي كردند.

جنبش سبز، تسلط گرايش شورشي بر جريان اصلاح طلب بود. روند شورشي كه رخ داد موجب شد بخش هاي بزرگي از اصلاح طلبان از ساختار قانون اساسي به بيرون پرتاب شوند و اين راه را بر تسلط كامل رقباي آنها بر عرصه سياسي هموار كرد.

بي بي سي كه زيرنظر وزارت خارجه و سرويس اطلاعاتي انگليس فعاليت مي كند، تلقي "پروژه اي" از اصلاحات را اشتباه مي داند و از اصلاح طلبان مي خواهد اصلاحات را پروسه و فرايند تلقي كنند: تصور غالب در ميان شمار زيادي از اصلاح طلبان آن بوده است كه اصلاحات يك پروژه سياسي است كه در يك مرحله زماني به عنوان شيوه اي از مبارزه به كار گرفته مي شود و چنانچه كارايي لازم را نداشته باشد لاجرم كنار گذارده مي شود. ياس و نوميدي بخش قابل توجهي از مدعيان اصلاح طلبي در داخل و خارج از ايران به روند اصلاحات، و كنار گذاردن راهكار مبارزه بلندمدت و خستگي ناپذير اصلاحي، نشان داد كه تصور مسلط از مفهوم اصلاحات در ميان بخش مهمي از فعالين سياسي در ايران تا چه اندازه نادرست و شكننده بوده است.

شبكه بي بي سي به واسطه راه اندازي تلويزيون خارجي خود از زمستان سال 87، كليد زننده پروژه "تقلب، اسم رمز آشوب" بود، اما اكنون -بي آن كه مسئوليتي دراين باره براي خود قائل شود- مي نويسد: در سه سالي كه از حضور جنبش سبز در اپوزيسيون ايران مي گذرد، آنچه مشاهده شده فقدان برخورد انتقادي از دريچه اصلاح طلبانه است. عدم كاميابي اين جنبش، عدم به كارگيري پتانسيل هاي شورش تحليل شده، اما كمتر كسي آن را به دليل نداشتن دستور كار اصلاح طلبان و خارج كردن نيروها و امكانات موجود از حكومت و جامعه مورد نقد قرار داده است. اگر جامعه ايران قرار است به شرايط دموكراتيك گذار كند، چاره كار تنها و تنها در آن است كه نگاه حذفي در هر صورت آن كنار گذاشته شود. نهادهاي مسلط قدرت در ايران بخش مهمي از بازيگران سياسي در اين كشورند كه از حمايت بخش هايي از جامعه نيز برخوردارند؛ بنابراين اصلاح طلبان چاره اي ندارند كه با همين نيروهاي سياسي و اجتماعي تعامل كنند.

رسانه دولتي انگليس در ادامه تحليل خود نوشت: شركت خاتمي در انتخابات ضرورت بازگشت به اصلاحات را به عنوان روندي اجتناب ناپذير كليد زد، اما موفقيت روند اصلاح طلبي در ايران در گرو تحول جدي رويه فعالان سياسي است. اينكه بپذيرند بحث جدي و انتقادي درباره راهبرد اعتراضي مسلط بر جنبش سبز صورت نگرفته و سود و زيان آن مورد ارزيابي قرار نگرفته است. همچنين اينكه تداوم وضعيت اعتراضي و قهر اگرچه اعتبار و ايستادگي سران جنبش سبز را به اثبات رسانده، اما تداوم آن ديگر به مفهوم قهر با جناح رقيب نيست بلكه با كل روند سياسي است.

بي بي سي در اينجا نيز توضيح نمي دهد كه اگر تا اين حد عاقل بوده چرا طي 6 ماهه قبل از انتخابات مجلس، خط تحريم انتخابات را در حجم تبليغاتي بي سابقه اي به اصلاح طلبان تحميل كرد يا چرا در 8 ماهه فتنه سبز ركورددار تشجيع به آشوبگري، راديكاليسم و تقابل با حاكميت بود؟ اين شبكه انگليسي در عين حال با پررويي، مجددا راديكال هاي سبز را مورد تخطئه قرار داده و نوشت: اصلاح طلبان براي بازگشت به روند اصلاح طلبي نبايد منتظر تأييد گروه هاي راديكال سبز كه سطح توقعات را بالا مي برند باشند بلكه براي انجام تغييرات گام به گام در وضعيت موجود ناگزيرند از امكانات موجود بهره برداري كنند.

خاطرنشان مي شود شبكه تلويزيوني بي بي سي از اسفند سال 87 تا 6 دي 89 (روز عاشورا) تبديل به اتاق فرمان آشوب ها و كودتا شده و دراين راه طيفي از عناصر فرصت طلب (از اصلاح طلبان طيف حزب مشاركت و سازمان مجاهدين تا سلطنت طلب ها، چپ هاي سابق وابسته به حزب توده و فدائيان خلق و سازمان منافقين، نهضت آزادي و گروهك ملي -مذهبي، و گروهك هاي تجزيه طلب) را بدين منظور به خدمت گرفته بود. با اين همه، اختصاص بيشترين زمان آنتن بي بي سي به اصلاح طلبان راديكال، صداي اعتراض ساير گروهك ها از جمله سلطنت طلبان را كه پيوند سنتي 70 ساله با شبكه دولتي انگليس داشته اند، درآورد.