Gerdab.IR | گرداب

رکود حریف رشدسرویس‌هایICT نشد

تاریخ انتشار : ۰۳ بهمن ۱۳۹۴

بررسی وضعیت IDI نشان می‌دهد علی‌رغم رکود اقتصادی حاکم بر کشور، استفاده از سرویس‌های ICT از جمله تلفن همراه و اینترنت کمتر از این بحران آسیب دیده است و بیشتر استان‌ها با بهبود وضعیت خود نسبت به سال‌های قبل به سمت جامعه اطلاعاتی حرکت کرده‌اند.

به گزارش گرداب، شاخص توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات (IDI) بررسی فرآیند تبدیل شدن به جامعه اطلاعاتی در راستای حرکت از یک گام به سمت گام دیگر است که به عنوان یک ابزار نیرومند، توسعه جامعه اطلاعاتی را در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

این شاخص با اندازه‌گیری 1. توسعه سطحی و زمانی ICT در کشورها و تفاوت آن نسبت به کشورهای دیگر، 2. فرآیند توسعه ICT در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، 3. توزیع دیجیتال (سنجش تفاوت در توسعه ICT بین کشورها) و 4. پتانسیل توسعه ICT به رتبه‌بندی جامعه اطلاعاتی می‌پردازد.

معمولا با استفاده از این شاخص، حرکت یک کشور به سمت جامعه اطلاعاتی با استفاده از سه گام آمادگی ICT، شدت ICT و اثرات ICT توضیح داده می‌شود که به این منظور برای شاخص IDI سه زیر شاخص دسترسی، استفاده و مهارت تعریف شده که انتخاب زیرشاخص‌ها بر پایه قابلیت دسترسی به اطلاعات و کیفیت دسترسی به آنها، نتایج بررسی‌های آماری گوناگون، ارتباط یک شاخص خاص در بیان هدف اصلی و چارچوب مفهومی IDI و توصیه‌های کارشناسان و شرکت کنندگان در ششمین جلسه جهانی شاخص‌های ICT و مخابرات در سال 2007 بوده است.

1. زیرشاخص دسترسی شاخص IDI از سال‌های 89 تا نیمه اول امسال روندی رو به رشد را برای بیشتر استان‌های کشور نشان می‌دهد. استان تهران طی پنج سال اخیر رتبه نخست این زیرشاخص را به خود اختصاص داده و استان‌های خراسان شمالی و سیستان‌وبلوچستان در رتبه آخر قرار دارند.

میانگین این زیرشاخص در نیمه اول امسال 5.22 است که عدد مربوط به استان تهران 2.35 از میانگین بیشتر و سیستان‌وبلوچستان 1.95 از میانگین کمتر است.

2. زیرشاخص استفاده شاخص IDI ضمن اینکه در سال 89 تا 91 ثابت مانده ولی در سال 92 و 93 نسبت به سال‌های قبل رشد داشته است. در نیمه اول سال 94 مقدار این زیرشاخص به دلیل کاهش تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر برای بیشتر استان‌های کشور کاهش یافته است.

طی سال‌های 89 تا نیمه اول امسال بیشترین مقدار این زیرشاخص متعلق به تهران است. درنیمه اول سال 94 پس از استان‌ تهران استان‌های قم، البر، سمنان و بوشهر قرار دارند.

میانگین این زیرشاخص در نیمه اول امسال 1.99 است که استان تهران با داشتن رتبه اول این زیرشاخص در کشور 1.79 از میانگین مربوط به زیرشاخص بیشتر و استان سیتان‌وبلوچستان با قرار داشتن در انتهای جدول رتبه‌بندی استان‌های کشور از لحاظ زیرشاخص استفاده، 1.13 از میانگین کمتر است.

3. زیرشاخص مهارت به طور متوسط طی سال‌های 89 تا نیمه اول امسال 2.4 درصد افزایش داشته است. میانگین این زیرشاخص در نیمه اول امسال 6.74 بوده است.
استان‌های پیشرو در این زیرشاخص به ترتیب سمنان، مازندران، یزد، قزوین و تهران هستند. استان‌های کردستان، خراسان شمالی و سیستان‌وبلوچستان با کمترین میزان بهره‌گیری از این زیرشاخص در انتهای جدول رتبه‌بندی استان‌های کشور از نظر زیرشاخص مهارت قرار دارند.

جدول شاخص IDI استان‌های کشور و رتبه آنها در نیمه اول امسال که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات تهیه شده به شرح زیر است: